סימניות

תודרשיהו הווח :גנוק יאה

שמות חלופיים:
.תודרשיה רוטלומיס לש םיטנמלא םע תודרשיה הווח :דנלייא גנוק .דיאורדנא ירישכמב קחשל לוכי התא .ריוצמ ןונגסב הפי הקיפרג קחשמל .רומוהבו תיעוצקמ הרוצב תועמשומ תויומדה .רדוק םושג םויב םג ךתוא דדועת ,הזילע הקיזומה

.היינבל םישורדה םירמוחה תא ואצמו לגנו'גל וכל .לק עסמ היהי אל הז .השק דובעל ךרטצי רידח יתלבה ךבסב ךרדה תא לולסל תנמ לע .ותוא רזחשל ןמז חקייו ,שיבכה תא תונפל ידכ היגרנא הברה ךירצ .ידיימ ןפואב ךלש תלוביסה תא שדחל םילוכיש םיחמצ אוצמל לוכי התא ,ע .הקספה תחקל ךירצ התא םא שאייתת לא .םייח ילעבב לופיטל וא הווח תמקהל שידקהל ןתינ היגרנאה תבשהל חקולש

.הסינכה רובע םיסרפ לבקו םוי לכב תוקד המכ תוחפל קחשמה ךותל לכתסה

.רתוי תובורק םיתעל תונחב רקבל ףידע זא ,החנהב םירצומ תונקל לוכי ה .ףטוש ןפואב ןכדעתמ רחבמה .יתימא ףסכב םגו קחשמב תועבטמב םג תושיכר רובע םלשל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more