סימניות

ריבאה :תוריבא ראות

שמות חלופיים: תּוריִּבַא
ותווצו ריבא לש םישקה םייחה - ריבאה :תוריבא

.תוברקב רישי קלח תחקל וכרטצתש איה תועמשמה .םייטמוטוא תוברקו יטמוטוא יפוא סוליפ ןיא .םהידי ומב לכה .אבה ברקב םכלזמ לזמתי ילואו האצמה רשוכ ורבצ ,ןויסינ תודוקנ ורבצ

.ולש רוטנמל ךפוהש ,ןוסקיירד ריבאה תא שגופ אוה ןולטסא ריעב .הרידא הפפכ תרזעב יברמ קזנ בסהלו תוכמ יבולישב שמתשהל ךיא ,םיבירי .םהלש םירושיכה רמולכ ,םהב טלוש םג התא ,םיוולמ ינש ךל שי ,ברק לכב

:ברקל תחקל לוכי התא .הפמה תמלשהל םלשומה תווצה תא רחב ,הייעטו יוסינ ידי לע .דועו םישוטנ רצוא תוריט ,תוצלפמ תורעמ ,םיבאשמ תורכמ ,תורייעו םיר .חוכ רבוצו חתפתמ ךלש רוביגהו ,רתוי תנכוסמ תויהל תכפוה איה ךכ ,הפ .וילע ןגהל לגוסמ אל רבכ םעפ לש רידאה םעזה רדסמו ,הנכסב םלועהש ןי .תוצלפמ לש הפקתהמ ץראה תא תוקנלו תווממ ענמיהל איה ךלש תירקיעה הר

:ותוא באוש התאו ךתושרל רוביג ךל שי זא .הזב ךל ורזעי םג ךלש םיוולמה ינש .םישק םינמזב םיעצפ ואפריו בגה תא וסכי םה .הלודג ךכ לכ אל המצע תשביה תפמ .וילע םירוזפ םיידוס םינבמו םימוקימ הברה שי לבא .יניצר ביריב לקתיהל לוכי התא יכ ,הגרדהב םתוא רוקח

.ךירצ אל דחא ףאש בוקר לכאמ םגו ידגא קשנ םג לבקל לוכי התא הזחהמ י .םהבש םיבוטה תא קר הנווכב חותפל אלא ,תוטושפ תודיש ירחא הליחת ףוד .ידגא דויצ לבקל לוכי התא ,ידגאה הזחהמ ,לכה ירחא

.Nox -ו Bluestacks םה רתויב םיצופנה .דיינה בשחמב וא בשחמב םכילע בוהאה קחשמב קחשל ךישמהל ולכות םתרזעב .ןופטראמסה לש הללוסה תא ןקורל ילבמ ,ליבקמב .תוארוהה יפל לעפו רותפכה לע ץחל Knighthood תדרוהל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more