סימניות

הדובאה תחלשמה :קיידנולק

שמות חלופיים: קיידנולק קחשמ
?יתימא בהז הרכמ אוצמל תמלח םעפ יא םאה

!ךלש םולחה תא םישגהל ךל רוזעת הדובאה תחלשמה :קיידנולק זאו .תונורתי הברה ןאכ שי

.(רתוי םיבוט םינמזל קחשמה םע תורכיהה תא תוחדל ךל םיצילממ ונא ,ןי

.והשמל ףואשל ןמזה לכ ךרטצתש ךכ ,עובק ןפואב תועיפומ תושדח תומישמ .םיגחה תארקל ןיכמ טקיורפהש ,תויאשונ תומישמל תובשחנ דחוימב תוניינ .תישומישו תירוקמ הנתמ לבקל ולכות אל תרחא ,םדוק ןתוא עצבל שי ןכלו

!ךמצעב טילחמ התא ,חומשל וא) ךתוא בזכאל םירהממ ונחנא ,לבא .ךיבא לש ויתובקע תא אוצמל ךרטצת (םלוכמ ןושארה הזו) התא ,בהזה ןוד .בר ןמז ינפל ןופצל עסמל אצי ולש אבאש דלי איה תישארה תומדה ,הלילע .עיגהל וקיספה םיבתכמה דחא םוי לבא ,ונבלו ותשאל םיבתכמ עובק ןפואב .ותומב ןימאמ אל דליה לבא ,תמל תישארה תומדה לש היבא תא םיבישחמ םל .תודוסה לכ לע דומללו ויבא לש וכרד לע רוזחל ןכומ אוה ,לדג דליהשכ

.Mute Shadow םשב דומח ינופצ ןב ךלש הקלחמה תאו ךתוא שגופ ןאכ .ךלש רזועהו ךירדמה היהי אוה Mute Shadow תרתסנה השוריה תא שפחל ןכיה ךל דיגיו ויבא לש שוכמה תא .וכרד תא ליחתהל לכוי רוביגה ,ויבאמ הריסמה תלבק רחאל .ןומיאה בצמ תא ףילחת םיימוקמה םע תרושקת Mute Shadow ךיא ךל וארי םיצפוק םיזמרו ,תושעל ךירצ התא המ ריבסי. .הרכמה דיל םקמתהל וכרטצת ,ךשוממ ךילהת אוה בהז רחא שופיחהש ןוויכמ

.םישדח םיצפחלו תומישמל רמייגה לש וכרד תא תחתופ האבה המר לכ .םכירבח םע דחי קחשל ולכות ,רמולכ ,יביטקארטניא אוה טקיורפה .םינבא - רתויב רקיה עבטמה תא גישהל ךל תרשפאמ וליפא הלוגס םימעפל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more