סימניות

KleptoCats

שמות חלופיים:

KleptoCats דואמ דומח םילותח קחשמ אוה. .דואמ הפי תיארנ ,דיב תריוצמ ,טושפ ןונגסב תינועבצ הקיפרג .קחשמב תוחונ לש הריווא םירצוי הפי לוק ילעב םילותחו םעט בוטב הרחב

.לזמ תונוכמב קחשל ומכ תצק איה הריחבה .ףותה תא בוש בבוס ,הז תא בהוא אל התא םא ,יארקאב רשונ לותחה לש הא

.לזמ ירסח םה הזה קחשמב ךדיל םירגש םינכשה לבא

.תומישמל ךרדב שוגפי םתוא םירבח םכל איבי אוה תוחיג רחאל

.םילותח הברה שישכ דחוימב ,לק ךכ לכ אל הז .םלוכ תא ףטללו ליכאהל ךירצ .תומישמה תא םילשי חמש לותח קר

.לופיטו החונמ םיכירצ םילותח ,םיבאשמ רזחשל ידכ .רתוי םייתפכא ,רחא םילעב םמצעל ואצמי םהו ,המישמהמ רוזחל חוכ קיפס .ךתוא חמשי אל הזש חינהל ריבסו םלעיהל ליחתהל דחא םוי םייושע ךלש ם

.םימי וליפא וא תועש וכשמיי רתוי תורחואמ תופקתה זא ,תוינש רפסמ רח

.הזכ ןווגמ הארת אל רחא םוקמ םושב

.הזה קחשמב יתימא לבנ ומכ שיגרהל לכות אל ,ןכל

.םילותח בהוא התא םא חטבומ ךלש םינפה לע ךויח ,תוקד רשע קר קחשל בש .הלאה תוקיחצמה תויחה תא בהוא אל ילוא ימ יכ םא

.תיפסכ הדות תרכה םכמ לבקל וחמשי טלחהב םיחתפמה ךא ,ללכ תאז תושעל

!םיישומיש םיטירפ הברה םע ךל ודוי םהו וישכע רבכ קחשל לחתה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more