סימניות

םילותלתח רורפג

שמות חלופיים:

Kitten Match 3 המאתה לזאפ קחשמ אוה. .קחשמ אל ,ריוצמ טרסב הפוצ התא וליאכ ,הפי תריוצמ הקיפרג שי קחשמל .הזה קחשמל םימלשומ הקיזומהו לוקה

.שדח רייד תעגה תארקל תיבה תא ןיכהלו םייחה לעבל םוקמ דייצל וכרטצת

.ורבעוי קחשמב ורבצנש תודוקנה ,תיבב העצובש הלועפ לכ רובע

.ותיא קחשלו םיעוצעצ ,םיקיחצמ םידגב ול תונקל ,לותלתחה תא ליכאהל ם .קחשמב ורכנש הלועפ תודוקנ םג ךרטצת ,הז לכ רובע

.קחשמב םדקתת ןתואמ תורוש רוצייש ךכ תויבוקה רודיס .הקוצממ תאצל םירזוע םימעפלו שומישב םינוש םיטקפא םינתונש םידחוימ

.הנושארה םעפב ןתוא רובעל לק אלש ,תורבגומ ישוק תומר ןנשי ,תויטרדנ .הלאכ תומרל הלועפ תודוקנ םיינש יפ םג ולבקת לבא ,םהילע רבגתהל םימ

.יתימא לותחל אילפהל םימוד ולש םילגרההו הלאכ םיעגרב דואמ דומח האר .םינוש םיבצמב תוגהנתמ וללה תוקיחצמה תויחה ךיא תניחבב ןמז טעמ אל

.ןמז הברה עיקשהל ךירצ התא םלוכ תא רובעל ידכ .בר ןמז ךשמב הזה הנהמה קחשמהמ תונהיל ולכות ,ןכל

.רתוי דוע קחשמה תא ןווגמש רחא ןכות הברהו םיניינעמ רתוי דוע םישדח

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more