סימניות

2 ךלמה סרפ

שמות חלופיים:

King's Bounty 2 ןונגסב העונת בלשמה קחשמ אוה RP .םימדוקה םיקלחב ליחתהש רופיסה תא ךישממ אלו וימדוקל המוד דואמ אל .םיריבאו תוער תוחור ,םילבנ ,םימסוק םע היזטנפ םלוע לש בשותל ךופהל .רופיסה עסמ תא םילשהל ידכ ךלש רוביגה לש וירושיכ תא חתיפו םסקב אל

.לכה ךסב הריחבל תויומד שולש שי

.קחשמה ךלהמב לכתסהל רתוי וחמשת תויומדהמ וזיאב םיכרדומ תויהל רקיע .חתפל םינימזה רפסה יתבמ הזיא רוחבל לכות .רפס יתב העברא שי לכה ךסב

.םיליבקמה תואבצב שומיש רשפאי וללה רפסה יתבמ דחא לכ לש דומילה .םילייח שי רדסל .תויחו םידמג ,םילורט שי חוכל .םילכונו םיתמ-לא שי היכרנאל .םינוש םימוסק םירוצי שי ירטסאמל ,ןכבו

.ברקה הדשב תויביטקפא תוחפו לרומב הדיריל ליבוי הז ,ךלש היילוחב הי .ןפוד תאצוי טעמ הרוצב תמשוימ רחא וא הזכ רפס תיב לש הביאשה ,קחשמב .המישמה םויסב םידמול רפס תיב הזיאב רוחבל ןתינ ,חתפמ תודוקנב רופי

.םירי אוהש םיקשנה תאו שבלי ךלש רוביגהש דויצה לכ תא הארתש ךכ ,טור .רנא'זה יקחשמ לכב תאצמנ אל םיטרפל וזכ בל תמושת

.תופלחתמ תודיחי .תואבצה תא ליבומ קר אוה ,ברקב תורישי ףתתשמ וניאו תודיחיה ירוחאמ .דרוי ןרפסמ ,קזנ תולבקמ ןהש לככו םימחול לש תודיחי ןה תודיחיהמ קל .דורשי הילוחהמ דחא םחול תוחפל םא ברקה םויס רחאל הלאה תודיחיה בכר .רומוה תולוטנ ןניא םימיוסמ תומוקמב קחשמה ךלהמב ןהב ולקתתש תומישמ

.ימשרה רתאב וא Steam לש םיקחשמה שרגמב תולקב שוכרל ןתינ קחשמה תא !טלוש םסקה הבש הכלממב הקתפרהל תאצלו ךמעטל רוביג רוחבל לוכי התא ,

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more