סימניות

שדחמ ודלונ תוכלממ

שמות חלופיים:

Kingdoms Reborn ריע תיינבל םיפלק תייגטרטסא קחש .הבוט יד הקיפרג ואצמת קחשמב .בטיה תאז ושע םהו יתואיצמל קחשמה תא ךופהל וסינ םיחתפמה

.תופיגמב הוולמ הגירח תוררקתה התייה וז .סרה ףס לע התייה היצזיליוויצה ,ולא תוירקתמ האצותכ .שדחמ לכה תלחתה ידי לע הדובאה הלודגה תא רזחשל ךב יולת הז

.רתויב בושחה דיקפתה תא תאלממ ןבאו םחפ ,ץע לש תונימזה ,קחשמה תליח .םוקמ תברקב םימ יווקמ ויהיש הבוחו םיכומסה תורעיב ירפ יצע הברה שי

.גידו דיצ תועצמאב קר היסולכואל ןוזמ קפסל דואמ השק היהי ,םילודיגל

.בושייה תא הגרדהב םיחתפמ ,הנוכנ הריחב ידי לע .קחשמה לש יחכונה עגרב ךלש ריעה רובע רתוי ץוחנ היהי המ ןוכנ ךירעה .תוכתמ יוצימב תטלש אל ןיידע םא ,הזיזמ ,לשמל ,תונבל יאדכ אל

.דימ םתוא םישגהל ורהמת לא .םיבאשמ דוע רובצלו תוכחל םעט שי םימעפל

.תובר תושדח תויגולונכט איבמו שדח ןדיע ליחתמ ,םישורדה םיאנתה לכ ם .היינבל םינימזל םיכפוה םישדח םירוגמו היישעת ינבמ

.הריגה יזכרמ הנבת ןמזה םע ףסונב ,הייסולכואב ןטק יעבט לודיג שי

.החלצהל עיגהל ךממ וענמי אל רתוי םיחתופמ םינכשש ידכ ,בושייל תשביה

.םיבאכ אלל וז הפוקת דורשל לכות הייסולכואהש ידכ הקסה יצע וא םחפ ל .תיבה קשמלו םישנאל ןוזמ יאלמ רוציל ךרוצ שי

.ימשרה רתאב וא Steam תמרופטלפב הזה קחשמה תא תונקל לוכי התא

!וישכע רבכ קחשמה תא ןקתה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more