סימניות

Deliverance :אוב תכלממ

שמות חלופיים: Deliverance ואוב תכלממ

Kingdom אוב Deliverance: םייניבה ימימ הדלב.

.םיקחשמה רצומה לע גשומ תתל הרבחה יגיצנ לש תונויארו ךסמ ימוליצ ,ם

.תונחה תא רוקחל ,היבשות םע חחושל ,רפכב טטושל לוכי התא לבא ,תורחא

!ךלמה יחת" :קועצל הצור ינאו ,תמ ךלמה .דעונ אוה וילאש הז אל אוה הכולמה סכ תא חקלש שיאה לבא"

:תוירקיע תויומד שולש שוגפל ולכות .המקנ ידי לע ענומ אוה וישכעו ,ותחפשמב וקסע םישבוכה םילייחה .קסעה איה וידי לש ךיסנה לש הפיטחה .בלצאו יפלכ ןגוה יתלבה סחיה תא םג אלא ,ותחפשמ תומ תא קר אל לביקש .רתכה תאו ומצע תא םוקנל ןכומ חפנה וישכע .וחוכב הנידמב קדצה תא ריזחהל זאו ,ריזחהל ןתינ אל החפשמה םא

.תויומדה םע היצקארטניא תועצמאב םדקתתש לככ לדגי רוביגה ינייפאמ .רוזעל טילחת ןפוא הזיאבו ימב יולת ,הנתשי ךלש ןיטינומהו ,תומישמו

:ותושרב .םידבכ םירבד תאשל לוכי התא הז לע ברקב קר אל תרשל יאדווב סוסה

.םייאופר םימסו ןוזמ ,לשובמ לוהוכלא ,תוחותפ תודיש ,םיגד ,םיבכרומ

.םינוש םיבצמב םיאתמה קשנב שמתשהלו ,תותיבש בלשל ןויסינ קיפסמ חיוו

06GHz / Athlon II X2 260