סימניות

תוכלמ ארוב

שמות חלופיים: הכלממה הנוב

Kingdom Maker

תיתימא הכלממ רוציל הטושפ א .םינוש םירנא'זב םיידגא םיקחשמ המכ רוציל וחילצהש ,Scopely הצמשל ע .יתרבח ביכרמ תולעב תויגטרטסאל די הטישוה םדי תעכ .ךתכלממב םיעוריאה לכב רישי ףתוש היהת התאש רמוא הז .רוקחל ,תוצקהל ,חתפל ,םחליהל ,תונבל !ינודא ,ךלש םיידיב לכה

.וגרהנ קלח ,ומלענ םיבשותהמ קלח - ךתוא שגופ אל דחא ףא לבא ,הבישה .םתייה אלש ןמזב ירמגל וריתה םיקרואהש רבתסמ .רתוי רחואמ הז לבא ,םכינפל תוברק שי ןיידע ,ןכל .תרבג וא ןודא לש הרוצ ,ךלש ספוטה תא רחב ,קחשמב ךישמהל ידכ ,תעכ .עדימ תלבקל םילוצינה םע רשק רוצו .וטשפ תובורק םיתעלו םוקמ תברקב ובשייתה םיקרואה ,ןכאו .םיחרזאה לכ תא טעמכ וחקלו וגרה םה הנורחאה םעפב .ךלש םישנאה לע ןגהלו םיכומסה םיחטשה תא תוקנל ךירצ התא .םתוא ודימשהו וטשפ ,םתעגה התיאש הילוחה תועצמאב .הביתב סכה רדחב ךל הכחמ אוהו לצינ רתכהש ךל ודיגי ,ברקה רחאל .האלה חתפתהל דציכ תוצע ןתיו קחשמה םע תורכיהה לולסמב ךירחא בוקעי !הל בשקה

.התיא ןמאתת

:רוציי ינבמ הנב הליחת .ליחתהל ידכ וקיפסי תויצילימ םישיש .םכלש הנושארה החיגל ואצו (תרחבש ימב יולת) תרבג וא דרול לש הרובחל .םכלש הנושארה הרטמה היהי הז - םיקרוא לש ןטק הנחמ דוע אצמנ ריעהמ .םיבאשמ תרוצב סרפ ולבקת ,ברקב ןוחצינה רחאל .הצור התאש המ תושעל ישפוח התאו ןומיאה תא םייסמ הז .ךלש ןודא/תרבגה םע דלוהו ןומראל רוזח ,המגודל !האלפנ איה הבהא יכ

.הברהל יארחאו ןודא התא יכ ,ךלש תובוחה חטש תא וביחרה םימזיה לבא , .םיאצאצ ,לשמל .הקזח הנידמ רוציל היה רשפא יא םייניבה ימיב ,הידעלב ?שרוי אלל ופסנ תויוברת המכ .הברה

.ךלש תא רעזמלו ולש םידספהה תא םסקמל ךילע ,ביוא םיפקות רשאכ ?תאז גישהל ךיא .םייתיישעתו הנגה ינקתמ יוארכ רתא .ףקיהה ביבס תודוכלמ הברה ונבו הנגהל תוריקה לע םילייח קיפסמ וביצה

.םכבל תמושתל יואר Kingdom Maker קחשמהש דיגנ קר

.תוארוהה יפל לעפו קחשמה םש דיל םיאתמה רותפכה לע ץחל .וב קחשו דיאורדנא לש םינימזה םירוטלומאהמ דחאב שמתשה וא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more