סימניות

8 הכלממה ירוביג

שמות חלופיים:

Kingdom Heroes 8 90-ה תונש לש יסאלקה היגטרטסאה קחשמ .לכה לע ועיפשה םייונישה ,ןיטולחל ןכדועמ קחשמב רבודמ ,הזה הרקמב ל .הלועמ לוק קחשמו הבוט תוכיאב תידמימ תלת הקיפרג ואצמת ןאכ .דואמ ירפסומטאל קחשמה תא ךפוה יחרזמ ןונגסב הקיזומה רחבמ .םישלח םיבשחמב םג קחשל לכותש ךכ ,תוכומנ םיעוציבה תושירד

.ןייפמקה ךרד קחשל אוה וב ליחתהל רתויב בוטה םוקמה .קחשמ ךשמהל םכתא ןיכיו ןמז הברה חקיי אלש רצק ןומיא ורבע ,םיליחתמ

.רתוי םיסונמ םייהנ ךלש םילרנגהו רתוי לודג ךפוה ךלש אבצהש לככ הגר

.ןויסינ רבוצ אוהש לככ חתפתמ אוהו םיידוחיי תונורשיכ שי ךלש םייאבצ .םילייחה לש תירפסמה תונוילעהמ תוחפ אלב ןוחצינה ייוכיס תא םילידגמ

.ןווקמ אל בצמב תונהיל לכותש ידכ קחשמה יצבק תא ןיקתהלו דירוהל אוה

.םיחתפמה רתאב רוקיבב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל ןתינ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more