סימניות

Kingdom Clash

שמות חלופיים:

Kingdom Clash םידיינ םירישכמל תיטקט היגטרטסא. .ריוצמ ןונגסב הבוט הקיפרגה .קחשמה לש יללכה ןונגסה תא םימאות תילקיזומה הריחבהו ילוקה קחשמה

.דקפמ לש ןורשיכ וחתיפו םיחצונמ יתלב םימחול לש הילוח ורצ

.םלועה לכ תא שבכש שדחתמה קיתעה עורה םע ברקל ואצ

.ברקה הדשב חצנמש רתויב ברהו קזחה אבצה דימת אל הז .ברקה ינפל תוחוכה רושייו ןוכנ ורחבנש תוקיטקטל הבר תובישח הנשי

.םיסוב ושגפת ,םיליגר םיביואל ףסונב .םהלש םילייחה לע תונמוימב םידקפמ םה ,רתויב םינכוסמה םימחולה הלא .הנושארה םעפב ןתינ דימת אל ןוחצינ .ביואה תואבצ תא סיבהל לכותש ינפל ברקה הדשב תונוש תוקיטקט תוסנל ך

.הייכזל יוכיסה תא תיתועמשמ לידגמ םהמ דחא לכ

.רתוי קזח ביוא וליפא תולקב סיבהל ךל רשפאמש המ ,תיטקט תונוילע גיש

.שאייתת לא ,דיספמ התאו לזמ ךל ןיא םא .םיקזח םיבירי םע תורחת ידי לע קר תגשומ תויהל הלוכי החלצה

.רתוי ףא רקי סרפ לבקל לכות עובשה ףוסבו ,םידמחנ םיסונוב ךל וכחי ,

.קשנ ילכ םג ומכ ,דויצ יטירפ ,םינוש םיבאשמ תונקל לוכי התא .ףסכ תרומת קר ןימז ראשה ,קחשמה עבטמב םולשתל תונתינ תועצההמ קלח .םיגחב תוחנה שי .אל וא ףסכ איצוהל ךב יולת הז .םיפסכ עיקשהל ילבמ ואולמב קחשל לוכי התא .ףסונ חותיפב ךמותו םתדובע לע םיחתפמל הדות עיבמ התא ,תושיכר עוציב

.רחא ןכותו רתוי םיניינעמ םימוקימ שי ,ןמזה םע .םיפסוותמ םישדח םיביואו םירוביג

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more