סימניות

םיריבאה רופיס :רותרא ךלמה

שמות חלופיים:

King Arthur: Knight's Tale לוגעה ןחלושה יריבא .תורות תססובמ תיטקט היגטרטסאו RPG לש םירנא'ז ןיב בלשמ קחשמה .הריוואה לע רומשל רזועש הלועמ ילקיזומ ןכותו הלועמ הקיפרג קחשמל .ךלש םימחולה לש םינייפאמה תא רפשתו עורב םחלית ,םירוביג לש הנטק ה

.לוגעה ןחלושה יריבאו רותרא ידי לע הטלשנש הכלממה תא ףקת ,קנע אבצ .טולמק תא סורהל חילצה דרדרומ לש ואבצ .וייח ריחמב רותרא תא גרוה אוה ןורחאה ברקב .םש רמגנ אל רופיסה לבא .םייחה לכ תא סורהל םייאש ארונ עור ררחוש ,הרקש המ ללגב .תוומה רחאל עורה ידי לע ספתנ ופוגש ,רותרא דמוע לפאה אבצה שארב .הזה קחשמה לש תישארה תומדה אוהש ,דרדרומ תא הייחמ םגאה לש תרבגה ל .טולמק לש םכחהו ביבחה טילשה תויהל ךפהש המ תא סורהל ךירצ התא ,ולש

.קחשמה ךלהמב םלוכ לע דומלל ולכות

.םינוש םינייפאמ שי ךלש תרחבנב דחא לכל .םלוע תסיפתו יפוא ,היפרגויב שי דחא לכל ,ףסונב

.המר הלוע התאש לככ הלאה םיטירפה תא גרדשו רוצ

.תוששואתהל תומישמ ןיב ורזחת הילא ,םכלש הדקפמה היהתש איה וזה הריט .תויונמדזה רתוי לבקל ידכ םישדח תונבלו םינבמ רפשל חכשת לא

.הפקתה תולועפו םייוקישב שומיש ,ברקה ךלהמב םימחול תעונת לע תועקשו .האבה היינפל הלועפה תודוקנמ קלח שירפהל ןתינ .עוגפה רוזאל לפנש ביואה ימחולמ דחא לכ ךלהמב ףקות אוה זאו הנתמה ב

.וילע רומשל ,ךפיהל ,ףידע ,הרזגב היהי ומצע דרדרומש ךרוצ ןיא .ל .ונודיי בוטה תוחוכ ,גיהנמה לש ותומ םע

.תרדוק טעמ יכ םא ,תירפסומטא דואמ הריוואה

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא תונקל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more