סימניות

2 הפצרה תא גורהל

שמות חלופיים: KF2, KF 2 ,2 המוק תגירה

Game םיבמוז לש אבצה דגנ דחא :2 המוק גרה.

04. .2 המוק תגירה קחשמל תמדקומ השיגב עיפוה הז 2015 .תויונמוימו קשנ ילכ ,םירוזא ,םישדח םיוות םע 2 המוק תגירה דירוהל

.הפוריאב עוגנ עצמאב התא םשו ,םינורחאה םיעוריאה ירחא שדוח .toli םיטוביש ילוט יבמוז תובוחרל חקלו ,ןולשיכ ןתנ דיגאת קטויב Ho .קשנ קר לוכי תוצלפמ לש השילפה תא רוצעל חצרו םד אמצה ידי לע םיענו

.ער שממ היהנ הז רשאכ עיפוי חוטב רשא ,רוביגל רוזעל םיווקמ םיטעמה

.םיבורק תוברקב שמתשהל ןתינ יכו קשנ אוצמל ולכות דויצה תא .רמגנ תשומחתה םא ענמנ יתלב הז לבא ,ידמ ןכוסמ בורק ץרפמב תוצלפמ ,

:םיסיטרכ 8 תעכ ןימז

.סורהל רתוי השק רשא ,תושדח תורוצ םהיניב ,םיביואה רפסמ תא לידגמ ר

.םירבד דועו ,חטשה תא טוונל עייסל ידכ העיגפ לש הרקמב תוחוכב ךומתל

.ךרע בר ןויסינו הסנכה ךל איבי היצטומ לכ חצרנש ףלצה םא היעב היהת

.רתוי םירומח םה םיסובה תאו ,םיבמוז לש רתוי אבצה ,ךלש הרבחה תא רת .רמגנ קחשמה ,בשחמב 2 הפצרה תא גורהל קחשמה לש ישארה סובה תא סורהל .תוצלפמ גורהל ידכ קר ,דדוב אל בצמ ץחה תאו םיפתתשמ תבורמ הסרגב םי

0c
 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more