סימניות

3 הביס קר

שמות חלופיים: 3 סוואק קר

Igra ףרוטמ הקתפרה :3 הביס קר.

.1 םע ןימז ךפה 3 הביס קר 12 .העדוהה רחאל הנש ,2015

.תומישמ רפסמ רחאל תיבויחה םתעד תא ועיבה ,3 הביס קר דירוהל וחילצה

.םלועה יבחר לכב אלא ,י'צידמ יאה לע קר אל וחוכ תא ססבל שקבמש ,ינר

.םינבמ ספטמו תורעמ רקוח ,םייתואיצמ ,םימישרמ ךרד ינויצו םימיהדמ ם

.םיטקייבוא לע תוריל תינמז וב חנצמ םע ןונכתבו ,םיצפחו םישנא סופתל

.םייחה לכל היהי אל קבאמה זא ,ולש ןוירשה תא רודחל ךרד שי ביואה ,ק

.דימ teleport היהי ןתינ םירע םינוש םיסיסב ןיב לבא

.טירפתהמ דויצו בכר ילכ ,גצומה קשנה תא רוחבל תולקב לוכי התאו ההשו .שומישל ןימז תויהל ךפוה אוה ,תשומחתה תריחב רחאל

.ןימזה דויצב שומיש ךות ,תונושו תובר םיכרדב םירחא םיניינבו םיקחש

.שאה wingsuit תאו ידעלבה חנצמ ,"ריוואב" ,"עקרקה לע" ,"םיב" :תופס .Kaus 3 קר לש ירקיעה קלחה תא ךל שי רבכ םא יוצר לבא ,דרפנב ףסותה

1 8 GHz וא AMD Phenom II X6 1055T 2. 8 GHz
 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more