סימניות

Jagged Alliance 2

שמות חלופיים:

Jagged Alliance 2 ו היגטרטסא לש תבורעת-RPG שגר .בשחמל ןימז קחשמה .דיב תריוצמ ,ידוחיי ןונגסב תידמימ תלת הקיפרג .קחשמב תופיצרב תועש המכ תולבל וטילחת םא םג םכתא ףייעת אלו םעטב ת .תוהובג ןניא םיעוציבה תושירד

.הביס ילב אלו םלועה יבחרב םינקחש ברקב ירלופופ ןיידע אוה לבא ,ןמז

.גשגשמ םוקמל ךופהל וקלורא תארקנה הנידמה תייסולכואל ורזע .תאז עונמל תירשפא ךרד לכב וסני תיחרזאה הייסולכואה לע המיא ליטמ א

.Jagged Alliance 2-ב קחשמ התאשכ לכה לע תולגל לוכי התא

.תומישמ עוציבב ליחתהל היהי ןתינ ןכמ רחאל קר

.תורישי ברעתהל ךלש םיגיהנמל רשפאת אל עצבמה תוידוס

.תוליעיב דחי ודבעי וירבח לכש ךכ תווצ םיקהל וסנ .הארנ הזש הממ רתוי השקכ ררבתהל יושע הז .םהלש קשנה ילכו ךל םידגנתמש םיביואה רפסמ ,חטשה גוסל םאתהב ךלש הי .ןושארה ןויסינב חצנל רשפא דימת אל .חצנל חילצתש דע ברקה הדשב ךלש הקיטקטהו היגטרטסאה תא הנש

.רתוי םירשכומו םיקזח םימחול סייגל לכות ,םדקתתש לככ ;תווצה בכרה ת

.ותמלשהל ידמ השק ךא ,רתוי ןיינעמל קחשמה תא ךופהל היהי ןתינ ,הנוכ

.םיחתפמה רתאב וא Steam לטרופב רקב ,קחשמה תא תונקל ידכ .תוריכמה ךלהמב החנהב ותוא שוכרל ןתינ בורל ןכלו ,קחשמה לש ןורחאה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more