סימניות

םייא תמחלמ

שמות חלופיים:

Island War ךלש דיאורדנא טלבאטב וא ןופלטב קחשל .ההובג תוכיאב תידמימ תלת הקיפרג .םמעתשהל ךל ןתית אלו תיפיכ הקיזומה ,תיעוצקמ הרוצב השענ ילוקה קחש

.םיבשותה לש םמולשל גאודש טילשו בצמ ליח םע רצבמ שי םייאהמ דחא לכב .הירוטירטו םיבאשמ לע תוברק שי םוקמ לכב

.תיתוכאלמ הניבמ רתוי השק היהי םתוא סיבהל .תושעל םכילע המ תוריהמב וניבת ךכ ,קחשמה ינפל הנטק הכרדה לע וגלדת

.ברקה םייקתי ובש חטשב תוליעומ תודמע רחב

.עגרכ רתויב הבוטה האצותה תא ןתייש המ לע םילבקמ םתאש המ תא איצוהל

.תופתושמ תויאבצ תוטישפ ךורעו רשקת ,םירחא םינקחש םע תותירב רוצ 10 .ךלשמ תוקזח וליפא ילוא ,ךדגנ ומחלי תורחא תותירב ,ידמ ףחסית לא

.רתוי ףא םירקי םילומגת עובתל לכות רתוי רחואמ ,םוי ץימחהל ילבמ

.שא םימשונ םינוקרד וליפאו ,םי תוצלפמ וא ,םיליגר םימחול תויהל םיל .לק היהי אל הז ,םתוא סיבהל ךרוצ שיש הדבועב ןומט ישוקה

.םירידנ םימחול וא םיבאשמ ,קשנ תונקל לוכי התא םש .םולשתל םילבקתמ יתימא ףסכ םגו קחשמב עבטמ םג .ךלש ןוצרב יולת לכה ,ףסכ תרומת תושיכר עצבל ךרוצ ןיא .ךמצעל לק רתוי תצק קחשמה תא השעת התא ,ןטק םוכס לש האצוה ידי לע .הלחתהב דחוימב ישומיש הז .םוי ידמ ןכדעתמ תונחה רחבמ .םיגחל תוחנה וספספת לא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more