סימניות

סרפוה יאה

שמות חלופיים:

Island Hoppers הווחב םיטנמלא םע תואקתפרה קחשמ אוה. .דיאורדנא םע םידיינ םירישכמב קחשל לוכי התא .תטרופמו תינועבצ ,תינרדומ הרוטקירקל המוד הקיפרגה .תיבויחו המיענ הקיזומה ,תיעוצקמ המרב השענ לוקה

.היחא רחא שופיחב ירותסמ יפורט יאל וכלת דחי .יאב םוקמ לכב םיאצמנ המלענ היצזיליוויצ לש תובקע ,ףסונב ,בשוימ הז

.הלק היהת תואלקחה ןכלו ,ןפוד תאצוי הרוצב היירופ הלא תומוקמב המדא .םידקפה תא ןיבהל םכל ורזעיש םיפיט וארת קחשמה תליחתב

.ידמ ףחסיהל םילוכי םתא ,ןמזה לע ןיע חוקפל ודיפקה זא ,האבה הרוביג

.ךמצעב רחוב התא הלש בוציעה תאש ,תחוורמ הזוחא לבקלו יחוור לעפמל ה

.תודשה תא שדחמ עורזלו ןמזב םילוביה תא רוצקל ךרוצ שי ,ףסונב 10000

.םיידוחיי םיסרפ םע תויורחתב קלח תחקל תונמדזה ךל היהת ,וז הפוקת ך

.םיגחב קר אל .םיעובק םירוקיבל תונתמב ךתוא ולמגתי קחשמה ירצוי

.יתימא ףסכב וא קחשמב תועבטמב תושיכר רובע םלשל לוכי התא .וידעלב קחשל לוכי התא ;ףסכ זבזבל ךרוצ ןיא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more