סימניות

יאה תווח תואקתפרה

שמות חלופיים:

Island Farm Adventure תובר תושגרמ תואקתפרה ואצמת הב .דיאורדנא םע םידיינ םירישכמב קחשל לוכי התא .תטרופמו הריהב הרוטקירק ןונגסב הקיפרגה .הניגנה ןמזב בוצע שיגרהל ךל ןתית אלו הזילע הקיזומה ,בוט לוקה

.קחשמה תקינכמ תא ריכהלו םידקפב טולשל ולכות קחשמה ךלהמב ,ךכ

.לגנו'גה ךותל רתוי קומע רבעמלו חטשה יוקינל ,היינבל תשמשמ היגרנא .חונל תוכירצ קחשמה לש תוישארה תויומדה ,ושדחתי היגרנאה ירגאמש ידכ .ידיימ ןפואב ךלש היגרנאה תא שדחל םילוכיש ךכרדב םיצפח וא םיחמצב ל

.ןקחשה לש תרבגומה תונמוימה ידי לע למגותמ הז

.םיסרפ םע תויאשונ תויורחת םינקחשל תוניתממ וז הפוקת ךלהמב .םירחא םיישומיש םיטירפו ךלש הווחל םיידוחיי םיטושיק םה ולא

.יתימא ףסכ וא קחשמה ךותב עבטמ תועצמאב תושיכר רובע םלשל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more