סימניות

לזרב סניראמ

שמות חלופיים:

Iron Marines ןפוד אצוי דואמ טמרופב םידיינ םירי .ןווקמ אל בצמב קחשל לכותש תמא ןמזב היגטרטסא קחשמ הנה .ריוצמ ןונגסב דמימ תלתב תניוצמ הקיפרגה .הקיזומ תריחבבו תוניירקב וקסע עוצקמ ישנא

.רות-תססובמ היגטרטסאו לדגמה תנגה רנא'זב תפומ תוריצי המכ ואיצוה ר

.חצנל ידכ ץמאמ לכ תושעל ךירצ התא םעפ לכבו םינוש תומלועב םחליהל ך

.הנגהה תא קיזחהל ךלש םימחולל רתוי לק היהיש ידכ הנגה יווק תמקהב ן

.תמדוקהמ השק רתוי תצק היהת ןכמ רחאלש תחא לכו לכה ךסב תומישמ 23 ש

.םיביואו הייחמצ ,םייעבט םיאנת ויהי םוקמ לכב .ןוחצינ הארת אל תרחא ,הנוכנה הקיטקטה תא אוצמל ךירצ התא םעפ לכב .קחשל רתוי דוע ןיינעמל ותוא ךפוהש המ ,קחשמל ןוויג ףיסומ קר הז לב .תרחא לועפל וסנ ,הדבע אל המרה תא רובעל הנושארה םעפה םא

.המיחל ןונגסו תוילאודיבידניא תולוכי תחא לכל ,תוידוחיי תויומד ולא .הנושארה המרהמ םינימז םלוכ אל .םיאנת רפסמב דומעל ךילע ,םהבש םיבוטה תא סייגל ידכ

.ברקה הדשב תונוש תוקיטקט תועצמאב ןייפמקה ךרד בוש קחשל הצרת ילוא

.יתימא ףסכב וא קחשמ עבטמב תושיכר רובע םלשל רשפא .תולע אלל םג תוחונב קחשל לכותש ךכ ,םינדמח םניא םיחתפמה .קחשמה תא ורציש םישנאב וכמתו ןטק םוכס ועיקשה ,הלאכ םיטקיורפ דוע

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more