סימניות

Infinite Magic Raid

שמות חלופיים:

Infinite Magicraid קחשמ RPG םייגטרטסא םיטנמל .בוט - םיעוציב קפסמ ךלש רישכמה םא הקיפרג .יטסילאיר דואמ לוקה ,םעט בוטב תרחבנ הקיזומה .תונוש תומישמ תמלשה ידי לע םהירושיכ תא חתפלו םיחצונמ יתלב םימחול

.סאול תשבי תסירק תא עונמלו םקיל םשב לאה תא סיבהל תונמדזה אוצמל א

.םהב שומישל תורדהנ תויונמדזה ןתונ הז ,םינוש םיגלפ 10-ו םירוביג 2 .ברקה הדשב ינשה תא דחא ומילשיש םימחול תווצ ביכרהל וסנ .ןיינעמ רתוי הברה הז ךמצעב תוסנתהל לבא ,טנרטניאב םינכומ תונורתפ .קחשמב הקזחל ךופהתש איה ךלש הצובקה ילוא

.ךלש םילויטה ךלהמב םירמוח ףוסיא ידי לע רוציל לוכי התא הז לכ .םייטוזקא םיטירפ הברה םג שורדיש המ ,דויצ וא קשנ לכ גרדשל ןתינ

.םלוכ תא דומלל רשפא יאו קחשמב הלאכ ףלאמ רתוי שיש ןוויכמ רתויב הש

.םידחוימ םיכלהמב שמתשהל יתמו םירוביגה ועגפי רדס הזיאב טילחמ התא .םיבאשמ ףוסאל ידכ דחוימב םיקזח אל םיבירי הברה סיבהל ךירצ התא םהב .שחרתמב תופצל טושפו יטמוטוא ברק ליעפהל רשפא הלאכ םיעגרב

.רתוי דוע הווש הנתמ םכל הכחת ,דחא םוי ולו םתספספ אל םא ,עובשה ףו

.יתימא ףסכ וא קחשמב עבטמ רובע ךלש תרחבנה רובע םייטוזקא םירוביג ו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more