סימניות

םינאידניא םירקש

שמות חלופיים:
.היזטנפ םלועב שחרתמה RPG םירקש ידניא

.םידיינ םירישכמב ןימז קחשמה .םימישרמ םיארנ תוברק ךלהמב םידחוימה םיטקפאה ,תטרופמו תינועבצ תיד .םישלח םירישכמב םג ןיוצמ דבועו בטיה םאתומ קחשמה .תנבצעמ אל הקיזומה ,בוט לוקה

.םייופצ אל םיטסיווט םע תניינעמ הלילעה

.ימסוק סואכמ םלועה תא ארבש ,סאנוקרטס התייה הנוילעה תוהולאה .עדיל רוקמ םג אוה ,המדאל תחתמ םרוז הזה לאה לש םחה םדה ,תודגאה יפ

.םיכוסכס םהיניב חקלתהל ולחה ,תובר תויוברתו תונידמ ועיפוהשכ .ךב ללוכ ,היולת וז הפוקת היהתש המו ,שדח ןדיע לחה ,סידניא םשב השד

.רחבתש ינפל דצ לכ לש תושלוחהו תוקזוחה תא דמל

.ךכ רחא הרקי המ תעדל ןוצר שי

.םיפלקה תויגטרטסא לכ רובע ילמרונ הז .םירחא םיצפח וא םינור ,ןוירשו קשנ ילכ םע הילוחה תא קזחל רשפא

.יתימא ףסכב ןהו קחשמה עבטמב ןה לבקתמ םולשת

.םוקמ לכב טעמכ תשר יוסיכ םיקפסמ רלולס יליעפמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more