סימניות

ןיילנוא רייפמא

שמות חלופיים: ןיילנוא רייפמא

Game Empire Online -

ןוטלשל רפכהמ .טנרטניאב םינקחש ינוילימל ןימז Empire ןווקמה ןפדפדה קחשמ .טקיורפב םישמתשמ ןוילימ 30-מ רתוי שיו ,תמא ןמזב תושחרתמ תולועפה

.םיתב רפסמ םע המדא תקלח לבקמו םייניבה ימיל ןמזב הרוחא רבעומ ןקחש .תיקנעו הלודג הקזח הירפמיאל ןטק רפכ ךופהל תחלצומ היגטרטסא תונבלו .לזרבו ץע ,ןבא ,בהז :המצוע בר חוכ תיינבל טקיורפב םיבאשמ העברא קר .רובעל הכורא ךרד שי ןקחשל ,םינימזה םיבאשמהו חומה תועצמאב .דבלב Imperia לש תנווקמ הסינכל קקדזת קחשמל בוש סנכיהל ידכש בל ומ

.בהז עצמא לע ורמשיש וזכ הרוצב תויונב טקיורפב תומישמה

;תובשומ רוצילו הנידמה תריבל תוזוחמ חפסל ,חטשה תא ביחרהל ןק .םיסימ תובגל תויונמדזה רתוי שיו םדא חוכ רתוי שי ,תילאוטריו הנידמ .רחסמ אוה הסנכה לש ףסונ גוס .םירחא םינקחש םע רוחסל לוכי התא .ףסכ תוולל טושפ לוכי וא ,םירבחמ תיאבצ הכימת ,היגולונכט לבקמ ,ףתו .םחליהל ילבמ הקזח הירפמיאל ףרטצהל תוצרל םייושע טקיורפב םירחא םיפ .םיוסמ םוחתב ולש תוקזוחהו תולוכיה תא שי רסיק לכל .תותמו תונקדזמ ,תולדג ,תודלונ ןה ,םייתימא םייח תויח הלאה תויומדה .םילייחה רפסמ תא לידגהל לוכי אוה ,לשמל ,והשמל ןורשיכ שי לודג שיא

.חותיפ יביתנו תוינכות ,תופתושמ תויגטרטסאב ןודל ,הז םע הז רשקתל ת

.רתויב םיינעבותה םינקחשה תא וליפא וחמשי ינומרה דנואס בוציעו בטיה

.תוברקהו המחלמה תוגונעת לכ םע תיתימא תיטקט היגטרטסאל ךפוה קחשמה .םייסאלק םיתרשב רתוי לק ךל היהי ,(םוי 20 ךשמתש) תחא הנוע יתקחישש

םינורחאה םיבלשבו הנועה עצמאב חלצומ קחשמל חתפמה תא םכל ןתיי
 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more