סימניות

Ikariam

שמות חלופיים: Ikariam
.היצזיליוויצ תררועתמ ,ןטק יא לע ,ןוכיתה םיב םש יא …השילגה ל !יוליגו גושגש לש הפוקת הווחי הזה םלועה ,ךתגהנהב !טנרטניאב םאירקיא הז .הטושפ המשרה רובעל ךירצ התא זא ,Ikariam ןווקמה קחשמב קחשל ליחתתו .וקחשת וב םלועה תא םירחובו דחוימב דעוימה הדשב המסיסה ,ינורטקלאה

.ותוא ץלחל םידבוע וחלשו הזה באשמה לש רוצייה תא וביחרה ,םיעצמאה ל

.םירע ביחרהלו חתפל בהואש ימל ןיינעמ דואמ טנרטניאב Ikariam קחשמה .םירחא םינקחש םע םיבאשמב רוחסל ולכות ,תוניפסו ימי רחסמ למנ ונבתש

.ריעה לע רומשל ידכ םתוא רוכשל ןתינו םיפירצב םינימז עלק ימחול .רתוי תופוכת וכפהי םחרוכ ילעב לש תופקתה ,םיבאשמב אלמתי ןסחמהו ור .בושייה תנגהל התוא חולשל ,םיפירצב אבצ רכשש רחאלו רשפאה תדימב המו .םינימזל וכפהי חותפה םיב תוברק ,המ ןמז רחאל .ךרע ירקי םיבאשמ המכ קר אלא ,ריעה תא דבאת אל ,הסובת לש הרקמב ,ןא

.רתויב םיבושחהו םינורחאה םיעוריאב םכתא ונכדעיש ,םיצעוי העברא םכד .םיריהב תורוא םע תושדח תושדח תעגה לע םיתתואמ םיצעוי

.עדמה םוחתב תובר תוילגת ולגי ךלש םינעדמה .םישדח קשנ ילכו תויגולונכט ולגי ,בכרומ יאבצ דויצ ואיצמי םה .Ikariam PLUS Premium ןובשח שוכרל ןתינ הרובע Ambrosia תשיכר ומכ .ריעה לע תוארנהו הטילשה תא ביחרהל ךל רשפאת הז ןובשח תשיכר .םימי העבשב 20%-ב םיבאשמה רוציי תא לידגהל ןתינ היזורבמא תרזעב

.םינעדמהו םידבועה רפסמ תא לידגהל ךל רשפאי ורותב הז .הייריעב םישנאה לש רשואה תמר רחא בוקעל ךרטצת ,לודגל ךישמת הייסול .םהיכרצ תא קפסל םיבשותה ולכוי םהבש תודסומ תיינבב ךרוצ שי ,וז המר .ולוכ םלועהו יאה ,ריעה לש הפמל השיג ךל שי ;קחשמה לש תיללכה הריקס

.ןמזה לכ ךשמית םירפכב הדובעה ;תיחרכה הניא קחשמה ךילהתב ךלש תדמתמ

.תותירב תריציו תותירב תריצי ידי לע םירחא םינקחש םע הלועפ ףתשל לו .םימלש םייא בשייתהלו ךלש תירב ילעב םע םיביוא לע טושפל ,רחס םיקהל .לגרמה תא רכש ימ הלגי ביואה דצו ףשחיהל הלוכי לוגיר תמישמ לכ :רהז

.דואמ ירלופופ ךלשמ הירפמיא חותיפ לש ןויערה וישכע !העיגרמ וז ךרדב תולבל ,ףסונב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more