סימניות

תוירפמיא לש קחשמ

שמות חלופיים: תוירפמיא לש קחשמ
.חוכה לע קבאמה :תוירפמיא לש קחשמ

.ךלמה תראפתל םילצנמו םייאבצ תועסמ ,םיריבאה תריווא ךותל וללצי תור

:םיברועמ םידויפה .ךלש ןודאה לש ןוצרה תא םייחל איבהלו אבצ סייגל ,ריעה לע ךמתסהל הד

.תקפיסש האנה לש תובר תועש ,םיעוצעצ לש תונוכתה לכ תא לצנל ידכ קחש

.זירזו ץימא ,יטגרנא ,קיפסמ םכח היהי ימ תא חצנל ךלש םירחתמב םחליה .שחרתהל טלחהב ביואה תוחוכ םע תויושגנתהה ובש ,םינייפמקב דימתמ לוג

.אבצהו דקפמה לש םינייפאמה תא רפשל ידכ םלשומ ןפואב תומישמ תמלשה .לייחה דויצ רוצייל שורדה רמוחה תא םיקפסמ םה דועו תובצחמ ,םישקומ .םיבאשמו ףסכ רובצל ךלש סרטניאה הז ןכלו ,םיריבאה לש החלצהל תורישי

.הז תא הווש אל קר הריפסה לבא

.םיחותפ םיחטשב םיסנכתמ םידגנתמה .םיריבאה דחא רובע איה הדיחי לכ .גרהנ אבצהו ,תופקתה ופילחה םיביוא ןיפולחל .ויתוחוכ םע שדח ריבא עיגמ ומוקמב ןיטולחל רבשנ אוה רשאכ .תוריפסה לכ לע חצנל ךישמהל ,רפשל תוסנלו ךומתל הכירצ וז המר

.הינטירב לש קלח לע הזרכה ,ישפוח לגד לש עקרקה לע רידגהל ,ביואה ןמ .םמעשמ הארנ אל שיבכה תאו ,תניינעמ הדובע ךל היהת .דקפמה לש ןורשכהו ןוזחה ,לופיטה ,המכוחה ,חוכה תא ןיגפהל ןכומ ,ול

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more