סימניות

בשחמב קרס םירוביג

שמות חלופיים: לדיא ירוביג

קר אלו תווצ תוברק - PC -ב קרס םירוביג דרוה

10 .םיסובו תוצלפמב טועבל תכללו הצובקב ףוסאל ולכות םתוא ,תונוש תולוכ .ןמז ךרואל רכממ - אלא ,םמעשמ אל קחשמה .ולשמ תולוכיו םירושיכ לעבו ידוחיי אוה רוביג לכ .תחצונמ יתלב ברק תצובק רוציל םכל רשפאי ןוכנה בולישה

.םתביאשו םסויג ,םירוביג לש תונוכתו םיגוס ,תוברק ,קחשמה לש תודוסי .תוריהזב הכרדהה תא רבע זא .קחשמה לש םיאבה םיבלשב תוחתפנש תונוכתו תויונמדזה הברה םכל ויהי א .ךנובשח תמר תא תולעהל תוריהמב ליחתהל םיצילממ ונא

:היינב ינייפאמ .דויצו בהז ,םימשב ,ןויסינ גישהל ולכות תוברקב .לופכ סרפ לבקל יוכיס שי ןיידע .ברקל ףרטצהו הצובק ףוסא .תרזחושמ הניא םכלש הצובקה תואירב ,בלש לכ רחאל יכ בל ומיש .םיבכוכ 5 םע רוביג גישהל יוכיס שי תומיוסמ תומוקב .םניחב םימולהיו תודוקנ לבק ,הכז .דחא קר ראשיהל ךירצ - ישיש ימיב חתפנ תופולאה ןחבמ !ףולאל יוארה ישארה סרפה תא לבקי אוה .םניח רוביג תחישל םיפסונ םירבח לש תוליגמ וא תובבל ףוסא .* 5 רוביג יטמוטוא ןפואב לבקמ התא ,היגרנאב אלמ לגעמה רשאכ .רופישל םישורדה םירמוחהו םיבאשמה תא ףוסא .שפנ ינבאו קבא ,רוביגה תומדקתהמ םינבא ,םירוביג לש חור לבקמ התא ה .רוזחשה תונחב םירוביגל המשנ ינבא ףילחהל ןתינ .םיעוריא תוליבחמ םג םינבא גישהל ןתינ .גצומ וניא תינבתב אצמנש דויצה יכ בל ומיש אנא .םיבכוכ 4-5 לש םירוביג .םיילסרבינוא םירוביג 5 לש םירבש םג לבק .האורה לש תפסונ הלאשמ הקינעמ החיש לכ .והנשמל דחא הנחמ רוביג תא תונשל רשפאל שקבמ .םיבכוכ 4-5 לש םירוביגה תא תונשל לוכי התא .הנתשמ ישוקב תועיגמ תולטמה .התוא םילשהל ידכ רתוי םיקזח םירוביג ךא ,רתוי הובג לומגת ,רתוי הש .םיסונוב ןיא םהינפלש תונחמה ראשל ,הז לומ הז הפקתה סונוב שי רואלו .ךשוחה תא הכמ רעיה ,םינשה תא הכמ םוהתה ,םוהתה תא הכמ הדוצמה ,רצב

:םיציבו םישיטפ לש םיגוס השולש םנשי

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more