סימניות

קרס תואלקח תיירפמיא

שמות חלופיים:

Idle Farming Empire דועוגשגשמ ןוזמ רוציי לעפמ .דיאורדנא םע םידיינ םירישכמב קחשל לוכי התא .םידומחו םיימוק םיארנ םירופיצו םייח ילעב ,תורחא תווח ומכ אל הז , .תיבויחו הזילע הקיזומה ,בוט לוקה

.תוריהמב לכה ןיבהל ולכוי םיליחתמ םתוכזבש ,םירורב םיפיט קחשמל וקפ .דיאורדנאב Idle Farming Empire-ב קחשמהמ תונהיל ולכות ,ןכמ רחאל ד

.בצקומה ןמזב הז תא תושעל חילצהל ךירצ התא ,תומישמה יאנת תא אלמל י .רתוי ןיינעמל קחשמה תא ךפוה לבא ,םיפסונ םיישק רצוי הז .אבה חותיפה בלשל רובעל רתוי השק היהי ךכ ,החלצה רתוי גישתו רתוי ב

.קחשמל רוזחתשכ ןוגראה תא חתפל ידכ שמתשת הבש ,הסנכה רציית ךלש הוו .הסינכל תונתמ לבקל ולכות הז הרקמבו ,םוי ידמ הווחב רקבל ולכות ,וצ

.תושדח תומישמ םיפיסומו תולוכיה תא םיביחרמש םינוכדע םיאצוי םימעפל

.יטמוטוא ןפואב קחשמה תא ןכדעל ךלש רישכמל רשפאל וא םינוכדע שי םא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more