סימניות

2 דורשל ךיא

שמות חלופיים: 2 דורשל ךיא ,2 דורשל ךיא
.תודרשיהל ץלמומ 2 דורשל ךיא קחשמ

.29 מ דירוהל לוכי 2 דורשל ךיא יבמוז הספילקופא לש םידהוא 10 2015

:תומרופטלפ לע .בשחמ יקחשמ תרזעב תושגר ררועל ךרד םישפחמ םהש ךכ ,םייחב םישוגירה .הרטמה לא עיגהל תנמ לע תונכוסמ תואקתפרה ךותל לולצל ויפוא תא רפשל

.הצואת רבצ אלא ,רפתשה אל קר אל םינש המכ רחאל Los Riskosn לע יבמו .הלחה תימלוע הפיגמ יכ רורב וישכע לבא ,םידדובמ םה םא תקפסמ תוריהמ

.החוורו תוביצי לש קחורמ הארמ תוחפל תונבל הצור דחא לבא ,ררופתמ ,ר .יבמוז סוריו גרוה החסונ אוצמל היהי ןתינ ובש םוי אובי דחא םוי ילו

.הנחמ תונבל חוטב םוקמ אוצמל ידכ םכחו םכח ,לזמ רב תויהל ךירצ התא .רפסה תיבב םירייסמ וחכשת .םירבח לע ןגהל םישקבמ םג אלא ,םמצע רובע קר אל ,רתוי וא תוחפ םיחו

."יקוח" דמעמ ולביק םה וישכעו ,וחרפ דימת דושו הזיב יכ ,םידידי ויה ?איבהל הרזעו הכימת חיטבמ יטמזירכ רז םע שגפמ היהי המ ?וב חוטבל ךירצ ינא .םיבמוז רשאמ רתוי בוט טלחהב אוה יכ ,תוסנל םיבייח ונחנא

.האצותה תא רתוי בוט תוארל ידכ קחרתהל וא ברקתהל לכות ,םימיוסמ םינ

.םישק םייח לש םיאנתל םתוא םיאתהל ,םתוא ןמאל ןכמ רחאלו ,ךמצעב םיר .סנילרוא וינ לש ינועה תונוכשל דע שממ ,הנורחאל ולגתהש םיחטשה תא ר

.רתוי םזילאיר 2 דורשל ךיא ןתיי ריוואה גזמ יאנת םע םויה ינמז תא ת

.המלש ראשית התא זאו ,הז לש בגה תא תוסכל ,תע לכב םיבמוזה תא ףוקתל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more