סימניות

םיסוס ץורימ

שמות חלופיים: םיסוס ץורימ

.םייעוצקמ םיסוס ילעבל ךופהל ידכ השדחה ךרדה לכ תכלל ךירצ אל הריהמ

.םש ךל שיש עונצה ןוהה רובע ךמצעל תושרהל לוכי התאש רתויב בוטה בצמ .ןומיאה דויצ ,ןיזמו עובק תוחורא ,ולש תואירבה לע רומש .תרחא תשומחתו ףכוא תונקל ,תוסרפ ןמזב יוניש

.קסעה תא הגרדהב ביחרהל ידכ ,תוריהזב ותוא תולבלו ףסכ חיוורהל .תוריכמה לע עזג לוכי התאו חוור לבק .םלוכ תא םילבקמ םהש דע ,בר ןוה ואיבה רשא ,םיסוס םע וקלחי אל םלוע .םיאבה תורודה ןעמל ךלש הטילאה םיסוסה תא תוצחל ,םהלש היווחה תא ץמ .הימרפב ויהיו ,רתויב הבוטה תוכיאה תא םירוהה ינשמ םילבקמ םיסוסה

.ךלש דמחמה תויח לש םדה תא רפשל ידכ ,הלאכ םירקמב םינכוד המכ תויהל

.תויברעה תויורימאה דוחיאב רתויב בוטה יצורמ לש םתדלוה רוקיב ,םוצע

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more