סימניות

דלרמא קמע תווח :םיסוס ירופיס

שמות חלופיים:

Horse Tales: Emerald Valley Ranch םיסוס לדגלו סוס לע .בשחמב קחשל לוכי התא .ריוצמ ןונגסב הריהבו דואמ תיתוכיא תידמימ תלתה הקיפרגה .ןמז הברה וקחשת םא םג םכתא ףייעי אלו בוט הקיזומה רחבמ ,יטסילאיר

.םייתפכא םילעבל הקוקזו םישק םינמז תרבוע הווחהש ררבתמ רתאב

.רשפאה לככ םינבומו םיטושפל םידקפה תא ךופהל וסינ םיחתפמה ;ןמז הבר

.עגרכ םיצוחנה םיניינב וא םירבד לע קר ףסכ איצוהל ךירצ התא .קחשמה תליחתב תושעל דחוימב בושח הז .תיקנעה הוורואל םישדח םירייד אוצמלו טשקל ליחתהל ולכות ,םיבאשמ םת

.הצרתש ןכיה םישדח םיניינב םקמ .םירויצב תוריקה תא וטשקו םישדח םיטיהר ונק ,תיבה תא ורפש

.בידנ םיסרפ ףסכ ךכ לע לבקלו תויורחתב תוכזל לכות ,ךכב החלצה תגשהש

.ךל ודוי םהו םיימוקמה םיבשותה לש תושקבה תא אלימ

.רתויב םימיהדמה םיעבצהו רתויב םיבוטה םינייפאמה םע םיסוס לדגל ולכ

.הצרתש לככ ןווקמ אל בצמב קחשל לכות ,הנקתהה יצבק תדרוה רחאל

.Steam לטרופב רוקיב ידי לע וא םיחתפמה לש ימשרה רתאב רוקיב ידי לע .לזומ ריחמב קחשמה תא שוכרל ןתינ תוריכמ ימיב ;רושיקה תועצמאב תעל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more