סימניות

תיב שפחמ

שמות חלופיים:
.ינוריע ןונכת לש םיטנמלא םע Homeseek תודרשיה רוטלומיס

1000 .בשחמל ןימז קחשמה .הארמל תיתואיצמו הפי תידמימ תלתה הקיפרגה .הבוט היצזימיטפוא ,תוכומנ םיעוציבה תושירד .םכתא חמשי הקיזומה רחבמו ,עוצקמ ישנא ידי לע השענ לוקה

.םהל גואדלו םישנא לש הצובק לע תוירחא תחקל ךירצ התא .ןטק ןומיא ורבע ,םיטלשל תוריהמב לגרתהל תנמ לע ,הבושח הכ המישמ ךמ .תוניינעמ ךא תונכוסמ תובר תואקתפרה םכל תוכחמ ,ןכמ רחאל .ךל םיכחמש םישיחרת 9-ו םינייפמק ינש שי יכ בר ןמז ךשמב Homeseek ק

.יעדמ רקחמב קוסעל וא םכלש בושייה תא תוריהמב ביחרהל ורהמת לא 1000 .תודרשיהל בושחש ןיינב רוציל תויונמדזה קיפסמ ול ויהי אלו ךרוצ וב

.תגשהש המ לכ תא סורהל םילוכי םה ,ךפיהל לבא ,םיישומיש םירבד הברה .המישמה ןולשיכ וא תחלצה לע תורישי העיפשמ איהש ןוויכמ ,ולבקתש הטל

.תיברימ תוירזכאב לועפל וכרטצת ,חצנל תנמ לע .ךלש םיביריה לש חטשב םייטירק םיניינבב לבחל וא עוגפל הסנ .דויצ סורהל ,םיבאשמ בונגל .םימ רסוחמו בערמ תומל ךיביואל םורגל ידכ לכה השע .ןפוא ותואב ךלש הנטקה ריעה תא סורהל םהל רשפאי הז ,םיימומרעו םיסו

.טנרטניאל רבחתהל תורשפא ךל ןיא םיוסמ בלשב םא םג קחשמב תונהיל לוכ

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל ןתינ .החנהב קחשמה תא לבקו הריכמל הכח ,ידמ רתוי איצוהל הצור אל התא םא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more