סימניות

/ הכפהמה :ךותמ 3 הנומת

שמות חלופיים: / הכפהמה :ךותמ 3 הנומת

game Homefront הבורקה הכפהמה.

.ךלשמ ירטילטוט רטשמ תפסוה תועצמאב הב חוכה תא הספת האירוק ןופצו , .הלודג הנידמ לש ןשיה החוכ תא ריזחהל םתרטמו ,שדחה בצמה םע םימיכסמ .םייחהמ רתוי הבושח םתוריחש ,םייתימא םירוביגל םיקוקז ונא הז בצמב

.טבורבודס אל ביואה תא תרשיימ איהשכו ,ביבאה תודגנתה תא קיחדמש שלו

.ןוגה דויצו קשנ ןיא ;רשא םישנאה תא ליבומו הלעמ אוה .תומדה תא תוחור קר הז לבא ,ותוא ץלחל רתוי השק םיאקירמא םירוביג , .םהלש קשנה תא ףוסאל וא םכח תדוכלמ תונבל לוכי התא תואטורג ירמוח ך .תויתריצי שי יכ ,תשגרמ הדוקנ קחשמה תא השוע הז

.ולש םינייפאמה םע ימנידו יתואיצמ ,הפי עוצעצ םע לומג היהת התאו ,ת ;םישמתשמ יבורמ םיבצמ / דיחי שמתשמ לש תוחכונה
  • .תודוכלמה תאו בראמה תא רדסל ,הלבח ,הרטמ םילגרמל חלש Homefront לכה תושעל לוכי התא ,בשחמב הכפהמה.
  • 40 GHz, AMD FX- 4150 ^^ 7 ךסמ סיטרכ: Nvidia GeForce GTX 680, AMD
     
    Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
    Read more