סימניות

ןגו תיב

שמות חלופיים:

Home Garden ריע ןיינב לש םיטנמלא םע 3 לזאפ קחש .םידיינ םירישכמב Home Garden-ב קחשל לוכי התא .תינועבצ הרוטקירק הריכזמ ,הפי ןאכ הקיפרגה .תינשלופ אלו הזילע הקיזומה ,בטיה יושע לוקב קחשמה

.ךלש יפוד אלל םעטה םע םימיהדמ תואריהל םהל םורגל ידכ ךלש תוחוקלה

.רתוי תולק תומישמ ןורתפ ךות טעמ עגריהל תונמדזהה תא לבקת התוא רוב

.חילצתו הסנ ,לזמ םתס וא ,רוזעל םילוכי םירטסוב ,ולא םירקמב .תוריהזב ועיקשה לבא ,קחשמה עבטמ רובע םיכלהמ המכ דוע תונקל תלוכיה

.תונתשמ ךלש תופדעהה םא בוציעה יביכרממ דחא לכ לש הארמה תא תונשל ל

.רוקיבל םייעובשו םיימוי םיסרפ םנשי .קחשמה ךלהמב םהב שמתשהל ןתינש םירטסוב םה ולא בורל .קחשל ךרוצ ןיא ,ךלש הנתמה תא לבקלו סנכיהל טושפ לוכי התא ,םימיהמ

.םירחא םינמזב םינימז םניאש םיידוחיי בוציע יטירפב תוכזל תונמדזה ך

.רוביח שרדנ ןיידע ,Leaderboard-ב גצוי ךלש םשהש ידכ לבא .wifi וא רלולס יליעפממ יוסיכ ןיא םהבש תומוקמ טעמכ ןיא םויכ ,לזמה

.יתימא ףסכב תושיכר לע םלשל לוכי התא .תונחב תוחנה שי תובורק םיתעל .םיחתפמל הדות עיבהל ךרד קר וז ,תושיכר עצבל ךרוצ ןיא .האלה רובעת רחואמב וא םדקומבו ,בושו בוש הסנ ,תומרהמ קלח רובעל חי

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more