סימניות

סטרווגוה תשרומ

שמות חלופיים:
.רטופ יראה לש םוקיה לע ססובמה םידיקפת קחשמ Legacy סטרווגו .הלועמ תוכיאב תידמימ תלת הקיפרג תוארל ולכות ןאכ .בטיה תובבודמ תויומדה לכ .םימסוקה רענ לע םסרופמה םיטרסה רוזחמ ןונגסב השענ ילקיזומה יווילה

.ןמז הברה חקיי אלש הרשכה אצמת ,ןכמ רחאל .Legacy סטרווגוהב קחשל ליחתהל לוכי התא זא

:םירבד הברה דומלל ךרטצת םסוקל ךופהל ידכ ,תומוסק תויטנ םע ד .םימעפל השק תויהל לוכי הז יכ םא ,ףיכ יד הז םסוק תויהל

.םלועה לע ססונתי תוומה םויא ,השענ אל הז םא יכ ,ךרטצתש םורפת 1000

.ביבסמש םהיתומדאו סטרווגוה ,דיימסגוה ,רוסאה רעיה ךרד עס ,ביבסמש

.םכלש םיידיב אצמנ הל חתפמהש ,הקיתעה המולעתה תא חנעפל וסנ .ויבשות לכו םוסקה םלועה לש ותומ תא עונמל

.דועו םיפנוכמ םיסוס לע ףועל לשמל רשפא ,ךכ לע סרפכ

.בושחל לוכי התאש ומכ לק היה אל הז .ךלש םימוסקה םירושיכהו תוחוכה לכ תועצמאב םחליהל ךרטצת םקלחבש ,סט .תודגאה םלוע יבשות לש םמולשל םיעירפמה םירחא םירוציו םילורט ,םיני .םויכ שומישל םירוסא םקלחש ,תירשפאה תוריהמב המיחל ישחל לע טלתשהל

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב רוקיב ידי לע וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more