סימניות

השושמ דקפמ

שמות חלופיים: השושמ דקפמ

Hex Commander תורות תססובמ היגטרטסא. .דיאורדנא ירישכמב קחשל לוכי התא .תודיינ תומרופטלפל םיקחשמב תובורק םיתעל הרוק אלש המ ,הלועמ תיפרג .הבוט הדובע ושע הקיזומה תריחבו ילוקה קחשמה םג

.םיידוחיי םימחולו הלשמ תונורתי שי העיס לכל .רתויב םכל םיאתמ םהמ הזיא וטילחה ןכמ רחאלו רואיתה תא וארק ,ורחבת

.הטילשה תודוסי ךל וגצוי הבש הנטק הכרדה תמישמ רובעת ,םיקזח םיבירי .קחשמה ךלהמב ורזעי םיפסונ םיזמר .ןייפמקה לש רבעמה םע ליחתהל ידכ קחשמה תא ריכהל בוט יכה .םינווקמה םיבצמה דחאב ךחוכ תא תוסנל לכות זאו ,תוניינעמ תומישמ תמ

.הזל םינכומ םתאש ינפל ביוא תודיחי שוגפל אל ידכ ,ידמ קוחר תכלל אל

.םילייח לש םישדח םיגוס חתפי םגו ,ריעב םינבמו קשנ ילכ רפשל ךל רשפ

.םכלש תודיחיה תא רתוי דוע קזחלו םישדח םירוביג סייגל תונמדזה היהת

.תועיסהמ תחא לכ רובע םינייפמק רובעל תונמדזה םכל היהת ,וצרת םא .קחשמב םיגצומה םיעזגה לכ לש תוידוחייה תונוכתה תא טוריפ רתיב ןיבה

.ךתוא םמעשל קחשמל ןתיי אל הז ןווגמ

.ךרובע ןימז היהי ןייפמקה בצמ ,טנרטניא וב ןיאש םוקמב אצמנ התא םא

.םולשתל םילבקתמ יתימא ףסכו קחשמה עבטמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more