סימניות

ספא רוביג

שמות חלופיים: וריז וריה
.ספאמ םכלשמ רוביג רוציל ולכות ותיא ןווקמ רוטלומיס לש הרוצב ,םניח .ןמזהמ קחרתהל וא תעדה תא חיסהל םיצורשכ תוקד שמח וא הדובע תוקספהל .הזה שגרמהו הנהמה ץורימב בהז לבקלו םירחא םינקחש דגנ ךלש דיה תא ת ?רוטלומיסהמ תופצל המל .ספא רוביג לעה רוביגל ךופהל - תיפוסה הרטמל ולש םינייפאמה תא לידג !רומוה שוח םע רדסב םה - קחשמב םתלוכי בטימכ וסינ Hero Zero Online .םמעתשהל וא םדריהל םכל רשפאת אל הקיפרג

?םשרנ ספא רוביג ךיא !רוביג רוצ" הדשה לע םיצחול ונא ".

:תומדה לש הארמהו ןימה תריחב .קחשמה ךילהתב ליחתהל ולכות תעכ

:םיעצומה םינייפאמה ןיבמ הריחב ידי לע הרוביג וא רוביג בואש .םינוש םילומגת תרוצב סרפ לבקת ,הייכזה רחאל .םיסרפל רוזחנ ואוב םכל תוניתממש תועתפהו םיסרפ ,תובירמ ,תומישמ הב

אוה קחשמב יחכונה עבטמה ,ךכו .ישומיש רבד הז תוינגפוס .םירחא םיטירפ תריכמ םג ומכ ,תוברקב ןוחצי .םירחא םיישומיש םיטירפו םינוש םיצירממ תיינקל ישומיש ?תוינגפוס גישהל לכוא הפיא !דוע הפיא ,הירוטידנוקב ?Hero Zero -ב קחשמ התאשכ תושעל רשפא דוע המ .םינומיאל ךלנ אוב .תונמוימ לכ דדחלו ןמאתהל לוכי התא ןאכ !תוינגפוס תרזעב םינומיאה ךילהת תא ץיאהל ולכות .רוביגה רופישל הרומתב קיזמהו רתוימה לכמ םירטפנ םינומיאב ,ןוכנ .ךחוכ תא תדדמש רחאל ,ברק ודל סנכיהל לוכי התא ,הלעמל תביאש רחאל .יביטקלוק ןפואב קחשמה תא קחשל ןתינ ,בגא ,םכלש םירושיכה תאצות תא !דחי שגנתהלו תשרב םינמאנ םכלשמ םירבח תווצ רוציל ולכות םא דבל ןמז .תיטסירומוה המצע קחשמה תלילע וליפאו וממעתשת אל ,קחשמב תויוליעפ ה !ונהת ,יללכ ןפואב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more