סימניות

הלאלו ירוביג

שמות חלופיים: הלאלו ירוביג

Heroes of Valhalla

םירנא'ז לש רדהנ בוליש .םויה האור התאש הזמ הנוש תויהל יושע קחשמה רחמש רמוא הז .ןאכ םירוזש םילדגמ לע הנגהו היגטרטסא לש םירנא'ז המכש החטבב עובקל .םהלש םירוביגהו היגולותימה ,םיגניקיו ,יבנידנקס ןונגסב רוטיע

.םירופיס וא תורכיה ינוטרס ןיידע ןאכ ןיא .עזג וא יפוא לש הרירב ןיאש ומכ קוידב .וילע ןגהלו םינבמ םע ותוא תונבל ,ותוא חתפל ךירצ ,להנל ןטק רפכ ךל .רפכה לע הנגהה אוה יביטקארטניאה קחשמה לכ .הנגה ילדגמו םיקזח םירוביג קר אלא ,רוצמ קשנ ךל ןיא תוחפל ,תואבצ

.ךמצעב םג הנגהב םירוביגה תא דימעמו ךמצעב הפקתה לכ םזוי התא .תונגהה ןיב ברקה הדשב םתוא ביצהלו םירוביגב טולשל םג לוכי התא .לדגמה לש הפקתהה רוזאל ועיגי םהשכ תיטמוטוא םיביוא ופקתי םה ,םילד

.הנגהב םירוביג 4-מ רתוי תויהל םילוכי אל

:תונוש תויוחמתהב םיעיגמ םה .תיברמ הנגהל ריעה לש םיישארה םירעשב םתוא ריאשהל לוכי התאש וא ,תו .לופיי רפכה לכ ,לופיי רעשה םא יכ .הנגהה יבלש לע בטיה בושחל םיצילממ ונא

.ביואה ידי לע וילע רבגתהל רתוי השקו רתוי תוהובג ולש העיגפה תודוק .םינבאב אלמל וא תותשקב וב תוריל רשפא םייתניבו .םינוש הפיקת רוזאו תוריהמ ,קזוח ילעב םילדגמ לש םינוש םיגוס םג םנ .םידמשומ םיביוא לש םילג רשאכ םיחתפנ םילדגמ לש םישדח םיגוס .ברועהמ ךרע ירקי םילומגת ולבקת לג לכ רובע ,ןכ ומכ .םיליגר םגו םיידגא םג ,םירוביג ןומיז לש םיינרק וא ,םיבאשמ וא בהז .וחתפתיו וחתפתי בלש לכב ךלש םיביריה .ךלש םירוביגה תא חתפלו ךלש הנגהה תא רפשל בייח התאש רמוא הז .ביואה ילייח יגוסל בל ומיש .םיליגר הרגת ימחול שיו ,תותשקו םיתשק שי ,םילושכמ לעמ םיצפוקש םיל

.םינופטראמס רובע החתופ וזה היגטרטסאה ,לכה ירחא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more