סימניות

םירוביג לעפמ

שמות חלופיים:

Hero Factory אוה RPG םידיינ םירישכמל ןפוד אצוי .ידוחיי ןונגסב תינועבצ תריוצמ הקיפרג קחשמל .בטיה םייושע הקיזומה תריחבו לוקה קחשמ

.םימחול לש םיבר תואבצ שורדי הז ;ביואה לש םיסובה תא סיבהל דואמ הש

.ליחתמ קחשמה ,ןכמ רחאל

.ירפסומטאו ןפוד אצוי דואמ קחשמ ואצי םיחתפמה

.ךתעדל ץוחנ יכה הז ובש עגרב תופקתה לש םידחוימ םיגוסב שומיש ידי ל

.רתוי קזח ינכמ אבצ לבקתו רוצייה יווק תא ללכשת ,קיפסמ תרבצש רחאל

.רתוי חונ עגרל תוכחל ףידע ילוא ,המ ןמזל םהידעלב רדתסהל לוכי התא

.םירושיכ תונשל ךרד ןיאו ,הזב היולת תויהל היושע ברקה הדשב ךלש םימ

.רתוי םיליעי תויהל םילוכי םיציח וא םיפייס ,םיתינח ,םיתשק ,םימסוק .םיסובה תא סיבהל לק רתוי הברה היהי ,הנוכנה הצובקה תריחב ידי לע

.ישוקב תורישי םייולת םילומגתה .םירחא ךרע ירקי םיבאשמו בהז רתוי לבקת ,רתוי קזח בירי לע ןוחצינ י

.ךממ םיקזח רתוי הברה םיביריה םימעפלש ןוויכמ ,רתוי השק תויהל לוכי

.יתימא ףסכב םגו קחשמה עבטמב םג ירשפא םולשתה .תוחנה שי ,םוי ידמ ןכדעתמ חווטה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more