סימניות

/ טפארקרוו ירוביג :ריג ןבא

שמות חלופיים:
.תימוקמה המרב ןהו תימלוע המרב ןה ,תויופילא תומייקתמ הנש ידמ .רלוד ןוילימ 1 - דראזילב לש תימשרה תופילאה לש סרפה ןרק .רלוד !הנטק תומכ אל םיכסמ

:םהמ העשת קר שי ,קחשמה לש םירחא םירוביג םע תוברק סנכיהלו
  • Valira - 1/2
  • קשנה - חצורה

    :תופמ לש םיגוס העברא םנשי
  • general (
  • (הפמה לע ןבל שיבג .ןחלושה תא דוכלל ןווכמ ןאמאשה לבא ,םסוקה תא םג ומכ ,(ןחלוש) חולה .היגטרטסא יקחשמו תוסיפח לש בר רפסמ םע תוסנתהל ךל רשפאמ םיסיטרכ ל .(' חי 100- מ רתוי םעפ לכב) תושדח תופמ ןהב תושדח תופסות שי הנשה .(תונוש תולוכי םע .תוארוהה תא עצב טושפ ןכמ רחאלו קחשמה וגול דיל רותפכ "המשרה" לע ץ .םינקחשה גורידב הלבוהה תא תחקל ךל רוזעי - ןבא תוסיפח