סימניות

יח םוי

שמות חלופיים: יאד יאה

Game חיטבמ תווח איה יח םוי.

.Supercell וידוטס ידי לע וחתופש ,ייד ייבו תונותיעב םיחבש עמש .םיטלבאטבו םידיינ םינופלטב םיקחשמל הלועמ רוטלומיס והז .םינוכדע ררחשל תעל תעמ ,הז תא תושעל םיכישממ ןיידע םימזיה לבא ,םינש המכ ינפל אצ .רכה אלל התנתשה איה הווחה זאו ,םיאב םיגחה רשאכ ליחתמ רתויב ןיינעמה .ירמגל שדחה הארמה לע חקול םיקחשמה שרגמ ובש תואמגוד המכ םה קירטפ םוי ,אחספה גח

.שדח רוזעל וא תומיוסמ תומישמב תפתושמ הדובע ידי לע םירבח םע רשקתל לכותש ךכ ,טנר

.שיגנ ראשנ תדיינה הסריגב קפוסש המ לכ ,תאז םע דחי

.תונוכמו םיחמצ ,םייח ילעב ,םינבמ לכל השיג לבקל ידכ הדובע הברה חקיי הז ,הלחתהב .ידיתע שומישל םיבאשמ תריבצ ,תצק עגריהל לוכי התא ,רתוי הובג דמעמל עיגמ התא רשאכ

.השדח ןוסחא תבחרהל תונמדזה ךל שיש הממ רהמ רתוי הברה לישבמ ריצקה .םוקמה תא תוקנל ידכ והשמ רוכמל ךרטצת ,םיאלמ םיפדמה רשאכ .תדרפנ הככס אוה סופתלו דדומתהל גיד רובע קרו ,דחא ןסחמ קר ךל שי הרוחסה יגוס לכ

.המלשוה המישמה לעו ,חטשה לע םיעיפומ םעפ ידמ רשא ,הזחב גישהל לק תורקי םינבאו קח .יחרכה אל הזש ךכ יונב Hay םוי קחשמה לבא ,יתימא ףסכ רובע רסח תונקל תפסונ תורשפא .תופסונ ןוה תוקירז אלל החלצה גישהל ירשפא טלחהב הז .םירקי םירבד המכ יכ ,ףסכ רומשלו דובעל ךרטצת ,ךירצ התאש המ ךמצע תא לבקל בהוא הת .םיגד דרפנ יא לע תוחשל לוכי התא ,הריס ןקתמ התא םא ,המגודל

.םירטסבול לש תובנז המכ ףוסאל ןיידעו ,תורקי תוצונ ףוסאל לוכי התא םהמש ,םילוחכ ם .ותוא רצייל ידכ םיבאשמו ןמז ,ץמאמ הברה חקול הזו ,דחוימ דויצ שרוד הז לבא .רקי םג אוהש ,הז יח רוצי רובע תינוכמה תאו הכירבה תא רפשלו תונבל ונילע היהיו .בוט חוור ךל איבהלו ,הארמה תא חמשי םה זא לבא

.ףונל בל םישל ,הביאש וא תרחא השיכרל ףסכ ךוסחל ךירצ אל התא רשאכ ,םיוסמ בלשב .תובהזומ םינבלב וליפא םיליבש שורפל רשפא םייח ילעב לש םיטעבו ,תונחב םיפי םירבד .דמחנ היה ךלש דמחמה תויח םירחא םיטושיק לתלותמ םיסנפ ,םילספה תא ןיקתהל .ךלש םירבחל ותוא תוארהלו ךלש הווחה לש הנומת תחקל םג לוכי התא .תורחתה תא חצנלו ,םירחא םע ךלש םיגשיהה תא הוושה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more