סימניות

H1Z1

שמות חלופיים: H1Z1
.יבמוז סוריו H1Z1 םע קחשמ

01. 2015 .Windows םע PC -ו 4 ןשייטסיילפ תולוסנוקל MMO H1Z1 קחשמ הגיצה ינוס ןווקמ רודיב

.תושדח תועומש שי ןמז לכו ,ןיטולחל רתפנ אל הז בלשב ,תאז םע

.רואהו ריווא גזמ תועפות יוניש ,הלילל םויהמ םיליעי םירבעמ רוציל תלוכיה עונמ לש

.רופיסה םירבחמה םיעוקש ונא ובש רופיסה עדונ ,ןכמ רחאל

:דורשל םיצלאנו ,יטפילקופא טסופ םלועב   סנכיהל םינקחש

.םיליגר םישנא םה הלש םיצולחהו ,םוניהיגל ליבוהל חרכהב תובוט תונווכ ילעב םינעדמה

.םהלש תונפקותה ףרוטמ תויפונכ ינפמ לבא ,םיבמוז דגנ קר אל ליעי קשנ םירתונה םיריד

.םידגבו לכוא גישהל ךל רוזעיש םיליעומ תורוקמל ץראה יביוא תא ףודהל ידכ ,תישיא הי

.םיישיא הפיטשו הנייגיה םידגב רוזעל ,תולחמ ינפמ םמצע לע ןגהל ידכו ,ןנוסמ בטיה ת

.םירצבמ םיסיסב קוזיחו היינב לש היגולונכטב טלוש רשא ,םינמוימ הכאלמ ילעב םה לבא

.תולקב תומת תומדה ,שומח אל וא הסונמ אל התא םאו ,ףוקתל םינקחש – לע ילאיצנ

.קתרמו לאיצנטופ יבמוז תספילקופא דהוא םיהדמ בשחמב H1Z1 שי

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more