סימניות

Grow: Song Of The Evertree

שמות חלופיים:

Grow Song Of The Evertree בשחמב קחשל ולכותש דח .ריוצמ ןונגסב דואמ הפי תידמימ תלת הקיפרג קחשמל .ראתל ןיאש הוולש לש הריווא תרצוי הקיזומהו ,בבודמ תומד לכ ,דחוימב

.םיבר תומלוע ודחיא הזה יתוכלמה ץעה יחרפ םעפ ,הדגאה יפל .םהילע עוסנל םלוכל רשפיא הז

.דואמ תודומח תויומדה לכו תוירזכא וב ןיא ,קתרמ קחשמה

.תיטסטנפ הנומת ומכ הארנ םהמ דחא לכ ,יפוי םע םיקתרמ קחשמב םיפונ .םירתסנ תומוקמל ביבסמ לכתסהל חכשת לא ,הרוטקטיכראהו עבטהמ לעפתמ ה .ךרע ירקי םיטירפ לש בר רפסמ אוצמל םכלזמ לזמתי טלחהב םהבש םירחא ם

.ףיכ היהיו תירקיעה תוליעפהמ תעדה תא חיסי הז

.רבד לכ גישהל לוכי התא וז ךרדב .םתננכתש יפכ היהת חרכהב אל האצותה לבא

.םהל רוזעלו םהיתושקב תא אלמל .תובידנב ךל הדוי קחשמה ,םיבוט םישעמ לע

.םידגבה ןוראב לפטל םג ךירצ

.ימשרה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא תונקל לוכי התא .תולע םוש אלל טעמכ ותוא גישהל לכותו עגרכ עצבמב קחשמה םא קודב ,ףס

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more