סימניות

רולמירג

שמות חלופיים:

Grimvalor קחשמ אוה RPG םידיינ םירישכמל שגרמ. .הלועמ תיארנ הקיפרגה .דואמ ירפסומטאל קחשמה תא תכפוה הקיזומהו ,תיעוצקמ הרוצב השענ ילוק

.רדענה ךלמה רחא שופיחב הליחתמ הקתפרהה .ךכ הארנ הז קרש ררבתמ הרהמ דע לבא ,השק המישמ אל איה טלמנ ךלמ תאי .ןוצרב היבשות לכ תלצהל גואדל ךירצ התאו ביוא תואבצב רבע לכמ תפקומ

.וב טולשל לק היהי ,יביטיאוטניא אוה לוהינה .ול םיאתמש יפכ קשממה תא תישיא םיאתי ןקחש לכ ןתוכזבש תורדגה ןנשי .םיכמתנ דיאורדנא ירישכמל םימאותה םירקב ,הדיחיה תורשפאה אל וז לבא

.םיבר ךרע ירקי םיטירפ איבחהל ןתינ םהבש םירתסנה םימוקימה תא ספספת

.רתויב םיינעבותה םינקחשה תא וליפא חמשת תידמימ תלת הקיפרג ,םיקיפס

.םיסוב ושגפת ,םיליגר םיביריל ףסונב .הליעי יכה היהתש הקיטקטה המ בושחל ךרטצת ,םתוא סיבהל ידכו ,םיקזח .שאייתת לא ,הנושארה םעפב תיכז אל םא .חילצתו האבה םעפב רחא והשמ הסנ

.תוברק ךלהמב רתוי תובורק םיתעל שמתשמ התא ןהבש תוקינכטה ךמס לע הר

.םירישכמ ןיב תומדקתהה תא ןרכנסל ידכ טנרטניאל רוביח שרדנ ןיידע לב

.קחשמה לכ תא חותפל ידכ םלשל ךרטצת ךא ,םניחב ןימז קחשמב ןושארה קר .החנהב ןכותה לכ תא חותפל תונמדזה ךל שי ,םיגחב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more