סימניות

תשר תודגא

שמות חלופיים:

Grid Legends םלועה יבחרב תוינוכמ יבבוח ינוילימ םע טנ .בשחמב קחשל לוכי התא .רתויב תוריהמה תוינוכמה לש הגהה ירוחאמ תויהל ךל רשפאי הז קחשמה ך .תויתימא ומכ תועמשנ תוינוכמה לכ ,הנימא הרוצב השענ ילוקה קחשמה .םיצורימה לולסמ לע תררושש החותמה הריוואה תא שיגרהל םכל רוזעת הקי

.רתוי השקל ךופהי הז זא לבא ,תויעב אלל ןושארה ץורמב חצנתש חינהל ר

.ךלש םיביריה ינפ לע ןורתי גישהל ךל רשפאי הזכ ןונווכ

.הגיהנה ןמזב ךל רוזעי קחשמה המכ רוחבל תונמדזה ךל היהת .הגרדהב לודגל ךלש תונמוימל רשפאי הז .ךדיצמ תיתימא תונמוימ שורדי רבדה ךא ,היובכ עויסה תכרעמ רשאכ םייר

.חצנל ידכ חטש יאנת שובכל וכרטצת םהבש הלאכ םג שי ;טלפסא לע םישחרת .םוחת לכל תומיאתמ תוינוכמ שוכרל תונמדזה ךל היהת ,םדקתתש לככ

.םינוש חטשו ריווא גזמ יאנת הארת קחשמה ךלהמב .הנהמ ךכ לכל קחשמה תא ךפוהש המ הז לבא ,םיאנתל לגתסהל השק היהי

.תונווקמ תויורחתל ףרטצהל םילוכי םישנא 21 דע .הטילשב תויעב תויהל תולולע תרחא ,ביציו ריהמ טנרטניא רוביחל קקדזת

.לוז רתוי הברה Grid Legends-ל Steam חתפמ תונקל רשפא עגרכ ילוא ,ם

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more