סימניות

אמור :לודגה שבוכה

שמות חלופיים:
.תודיינ תומרופטלפל רות-תססובמ היגטרטסא אמור :לודגה שבוכה .דיאורדנא ירישכמב תעכ ןימזו די ףכ תולוסנוקב תוירלופופל הכז קחשמה .הלועמ תוכיאב הקיפרג וארי םינקחשה ,ןאכ .שגרומ הזו ,תילקיזומה הריחבהו לוקה לע ודבע עוצקמ ישנא

.ןמז הברה ךל חקית אל הדימלה ,םיחתפממ םיפיט תוכזבו ,תויביטיאוטניא

.קחשל ורובע דצ לש הריחב שי .הווהתמה לעה תמצעמ תא סיבהלו םירברבה םיטבשה דחא תא ליבוהל וא ,םל

.םדוקהמ רתוי השק היהי שדח בלש לכ ,הז בצמב

.תושדח תוירוטירט הגרדהב ףיפכמ התא .םילרנג רישכהלו תויאבצ תודיחי ןמאל

.וצרתש יתמ תוברקב אלמ דוקיפ תחקל רשפא

.םסרפתהל תונמדזהה תא ולבקיו םיגשיהה תואלבט שארב ולעי רתויב םירשכ .דקפמכ ךלש ןורשיכה לע ועדיי םלוכו םלועה לכב םישנא ידי לע קחושמ ק

.יתימא ףסכ וא קחשמה עבטמ םע תושיכר רובע םלשל לוכי התא .קחשמב תושיכר לע ןטק םוכס לש האצוה ידי לע םיחתפמב ךומתל ולכות ,ו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more