סימניות

הלודגה המחלמה

שמות חלופיים:

Grand War רבעה לש תולודגה תוירפמיאה תחאל תשדקומה תור .דיאורדנא םע םידיינ םירישכמב ןימז קחשמה .יביטקרטא הארנ קחשמהו הבוט הקיפרגה .המיענ הקיזומה ,עוצקמ ישנא ידי לע השענ לוקה

.תויונמדזה רתוי ךינפב תוחתפנ ךכ ,ןמז רתוי קחשמ התאש לככ .םימדקתמש לככ הלוע םילשהל שיש תומישמה לש תובכרומה םג

.ךמצעב ךל ויהי םירושיכ וליא רחבת התא

.ךלש קחשמה ןונגסב היולתו םדא לכ רובע תילאודיבידניא איה ,הבושח הק

.ןגהל לק רתוי הברה היהי םהירוחאמש ,םירידח יתלב תוריק ונב

.בל םישל ילב ךלש םיבושייה לא בנגתהל ביואה תודיחיל ןתית לא .םירחא םירוציבו הרימש ילדגמ הנב .תויונמדזה רתוי לבקל ידכ תויגולונכט חתפל

.םתדובע לע םיחתפמל ודות ךכ ,יתימא ףסכב תושיכר לע םלשל ןתינ

.םינותנ תשרל רוביחב ךרוצ ןיא ,קחשמה ךלהמב ;םינוכדע שי םא קודבל י

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more