סימניות

בהזל הלהבה

שמות חלופיים: בהזל הלהבה
.בהז תיירכ לבא ,תויאבצ תודמע קוזיחו םילדגמ תיינב אל איה הרטמה וב .םיגיצנ השולש םע דחא לכ ,ולש שופיחל םיחלשנ םיתווצ העברא .םהלש םינייפאמל תופסות לבקת איה ,רתוי הרקי תכתמ ףוסאי ימ לש תווצ

.קחשמה ךילהת לש םיעגרה לכ תא ךל גיצהל בושח יכ ,תושעל תיסחי לק ,ל .ךילע לפונ רזומ קיתעה םלועה לש תוחוכה לכ - דמעמ קיזחהל ,הז ירחא .רבעשל ץראה יבשות לש םהיתוחורל ועיגי תוסירהה יקדס לכ ,תורעמה ,תו .םיאלפנ םירוצי ידי לע תסלכואמה תכרובמו הרישע ץרא היה הז םעפ .םתוא הסרהש המוגעה תכתמה ימסקל וענכנ םמצע םהש עגרב לבא ,בהז םיאש .ילנויצר ןפואב ןיבהל השק תוארל ךירצ התאש המו ,הלאה תומוקמב ויה א

.טקשה ונכשמל ועירפהש םישדחה דגנ ליעפ ןפואב םשגתהו ,ותראפת אולמב .ןקתפרהה תא ,עסונה תא גורהל םיצור םלוכ אל לבא .ךתיא הלועפ ףתשלו רוזעל םינכומ םירוצי המכ

.םירחא םינקחש םעו ,םהלש םישיבכעו םיררוס םינילבוג - םיימוקמה םיבש .בהזל הלהבה םושיר ךירצ התא ,היזטנפה םלועב האיסידוא ליחתהל ידכו

:תונוש םיכרדב גישהל ןתינ בהז תועבטמ ,תשומחת תשיכרל םיפסכ .םיבקעה לע תובקעב ,םירהל ךירצ קר התא רשא ,המדאה לע לפונ בהז תועב .הצוחה אצת איהש ידכ תצק התוא תוכהל וא .תוברקה ידי לע תחסומ תויהל הכירצ תאו ,עוגר תוסנכתה ,טקש עירפהל ם

.ןיטולחל םולשת אלל ןימז ,ידוחיי ,ןיינעמ טקייורפ והז .רתויב ההובגה המרב םלוכ - תויונמדזהו תומישמ ,םידחוימ םיטקפא ,הקי

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more