סימניות

בהזה תווח

שמות חלופיים:
.דיאורדנא םע םידיינ םירישכמב קחשל לכותש רתויב תובוטה תווחה תחא א .ריוצמ ןונגסב תינועבצו תטרופמ תידמימ תלת הקיפרג .טלבאט וא ןופטראמס לש לגד םגד םתולעבב ןיאש םישנאל הטושפ הקיפרג ם .םינימא םיעמשנ םתוא בבוסה םלועהו תויחה ,יטסילאיר אוה לוקה .תורדגהב התוא תובכל רשפא הזה הרקמב ,תפייעמ תויהל הלוכי תכשוממ הנ

.םכל חונש בצקב וקחש ,םכתא רהמי אל דחא ףא הזה םיענה םוקמב

.רתוי רחואמ ותוא תונשל לכות ,הצרת םא ;ךלש הווחל םש איצמהל ךילע ,

.רתויב בושח דיקפת םיאלממ ןיינב ירמוחו ןוזמ ןוסחאל לדגמהו תפרה .םוקמ טעמ היהי דימתש ןוויכמ וללה םיניינבה תא רפשל וסנ ,תונמדזה ל

.םישקובמ םירצומ רתוי רציילו קושה לע חקפל ךירצ התא לבא ,הבוט הסנכ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more