סימניות

ןבייהמולג

שמות חלופיים:

Gloomhaven חול יקחשמל תפסונ האיצי אוה. .ירמגל אל תאז םע דחיו הנוכנ וז העיבק .םימוד ןוילימ לש RPG דוע אל אוה ךינפל .תונולתל תמרוג הניאו םיקחשמ לש הז גוס רובע הבוט יד קחשמב הקיפרגה .הריוואו הפי דואמ לכה .הבוטה הנומתה תא תמלשומ הרוצב םימילשמ ילקיזומה יווילהו לוקה

.הכרב לבקל ןתינ םהבש םישדקמו םירחוס וב שי

.םימחול העבראמ תוחפ ךתיא תחקל אל ףידע .תומישמ עוציבב תונורתי ןתיי אל לודג קותינ לבא .לדגי םיביואה רפסמ םג ,הז הרקמב

.ןותחתו ןוילע ,תודש ינש ףלק לכל .תיפיצפס הלועפ ליכמ תודשהמ דחא לכ .תלוכיב שמתשהל וא ףוקתל ,לשמל .בצמל רתויב המיאתמה תולועפהמ וזיא רוחבל לוכי התא

.הז לע השקי ךפיהל וא ,הבורקה המישמה םושיי תא טשפמ הלא םיטסווק לש

.םיכרד תונואת ארקנ הז קחשמב .םיטסווק ינימ םג הלא ,ריעב םיעוריאל תצקמב םימוד םה .תירשפא יתלבל התוא ךופהל םילוכי םג םה לבא ,המישמה לע לקהל םילוכי

.אצומ התאש תודישהמ םיישומיש םיטירפ גישהל ךל רשפאמו ןויסינ ,בהז ב

.ברקה ךלהמב םישמשמ םיפלק .הדיחי לכל םיפלק ינש רחוב התא .הנוש המזוי שי וללה םיסיטרכל .רחבנש ןושארה ףלקה לש המזויה תא לבקמ םחולה

.הכלשה תמירעב םיחנומ וקחישש הלא .םיפלקה דחא תפירש ריחמב לועפל ךישמהל וא חונל ךרטצת וז תומד ,ורמג

.הנמזה יפל רחא והשימ לש הלעפהל ףרטצה וא

.ימשרה רתאב וא Steam קושב קחשמה תא שוכרל תולקב לוכי התא לבא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more