סימניות

סוטאידלג

שמות חלופיים: Gladiatus

Gladiatus online םיבר תודוסו תונכס םכל תוכחמ וב םיפתתשמ הב !לודג ףיכ ךל השעי Gladiatus ןווקמה קחשמה זא ,רוטאידלג ומכ שיגרמ

!ןפדפד לכב ןימז קחשמה

.קושב תונקל ןתינ אלש ןוירשו םירבד ,םיידוחיי םיקשנ ,ףסכו ןויסינל

.תויונמוימו ןויסינ - קחשמה לש םיירקיע םירטמרפ ינשב רפתשי ךלש רוב

.קחשמה םלועב ודמעמ תא הלעיו ולש תולוכיה תא לידגי ,רתוי תוהובג תו .תומוד תועד ילעב םישנא לש הצובק הכותל לבקלו ולשמ הדליג רוציל לכו …

היכרריהה לש םייפוסניאה םיהבגל םדקתהל ,םתיא דחי ,דיתע .םיסוב םייח םהבש םיכובמ שי תומוקמהמ קלחב .(שוגפל ךרטצי ךלש רוביגהש ןומה ןומה ליכמ םוקימ לכ) קחשמב םימוקימ .רדגמ יונישו תרחא הנידמל רבעמ ,יוניכ יוניש :תואבה תויצקנופה תא ע

.(לכוא) םילומגתו ףסכ לבקי ךלש רוביגה ,התשענש הדובעה רובע .הפואו גייד ,בצק ,יאלקח ,ןבשוש :ןמקלדכ איה תועוצקמה תריחב .ףרוצ וא רוטאנסכ היונפ הרשמ לבקל לכות ,יבור 3 רובע םירוטאנסה דחא …

םיצוחנ םירבדל םתוא ףילחהל ידכ םהב שמתשהלו יתימא םדוא .ברק-ודל גוס ותואמ רחא בירי רגתאל לוכי ךלש רוביגה ,הריזב

.הנראבו קוניצב ,תוברקב ךל ועייסי ברח יריכש .בר ךרע ילעב םירידנ םיטירפ תונקל לוכי התא ובש זרכמ שי קחשמל !םיילמיסקמ םירומיה עצב .תויחוורב םינוש םירבד רוכמל וא תונקל לוכי התא ,קחשמב ןימזה קושב

.(5 המרמ קר תירשפא ,רכזוה רבכש יפכ ,הריצי) ךלשמ רוצ וא הדליגל ףר !תוארל ולכותש םיניינעמ םירבד הברה ןיידע שי ,שגרמו בחרנ יד קחשמה !וזה תנכוסמה הקתפרהל ךרדה תא ךל חתפת סוטאידלגל המשרה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more