סימניות

המחלמ לש םילרנג

שמות חלופיים: המחלמ םילרנג

Generals of War - םירשעה האמב ושחרתהש רתויב םילודגה םיעור .תואיצמב ברקה תודש לש חותפה חטשב הרוק המ תולגל ןוצר ךל היה ,ךייח .המחלמה תואצות תא תונשל םילוכיש תונויער המכ וליפא ךל ויה ילוא .הנושארה םלועה תמחלמ ךלהמב יללכ דקפמ לש וילענב ךמצע תא תוסנל ךל .הצור התאש המ תושעל ישפוח היהת התא !ךב יולת הז - הירוטסיהה יפדב םש יא דוביאל ךלת וא םסרופמ דקפמל ךו

.תחא המחלמ לש םילרנגב קחשמה תא ליחתהל ךירצ התאש דיחיה רבדה .תיסורל אלמ ןפואב םגרותמ אוהו ,ישארה ףדה לע ןוכנה אוה המשרהה ספו

ru רבעב םימושר םינותנ תועצמאב טושפ ,טנרטניאב המחלמ לש םילרנג סנכ

.ןבומכ ,םחליהלו חתפל ,חטשה תא רוקחל ךילע היהי ,הז רנא'ז לש םיטקי

.ןזואמ ןפואב םדקתמ קחשמ יכ תאזכ הרוצב םירחבנ תומישמ .ךסמה לש ןימי דצב דחוימ חול לע תושדח תומישמ דומלל לוכי התא .תצק ךלשמ יאבצ סיסב דייצל ךירצ התא ,תישאר .ןאכ םייקתי הכרדהו ךוניח ,אבצ ישנא רוכשל ולכות דיתעב הנה .םיירקיעה םירטמרפה ידי לע תישענ רמייג תכרעה

:תלוספו הסנכה לש הלאכ םיטירפ הפוצ בורקמ ,המחלמ לש םילרנג .השורדה תשומחתה לכ תאו רתויב בוטה קשנה םע תודיחי דייצל ךירצ קר ה

:ירקיעה קחשמה םיבאשמה לע חקפל תקפסא םע בצמה לע טולשל ידכ .ןתמו אשמ להנל םכתלוכיב יולת לכה - םתיא םחליהל וכרטצי םה םעפ ידמ

:ןמקלדכ ןה תויסיסבה תויפסכה תודיחיה .אלמ סרפ לבקל לוכי אל התא ,המישמה תא עירפהל יכ רוכז לבא .רדהנ דקפמ תויהל ידכ ךירצ התאש המ לכ - גוריד תודוקנו םיסרפ לבקל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more